فروش ملک تجاری شش دانگ تهران خ ائمه اطهار

90000000000

توضیحات

9509980232100070

140068460000441413
شعبه اول اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيدمحلاتي تهران

1400/09/07

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

در خصوص پرونده  اجرايي به شماره بايگاني 960882 صادره از شعبه 156 دادگاه عمومي تهران في مابين  خانم عاليه صادقي خواه و غيره  به موجب  دادنامه  شماره 937 – 95 مورخ 95/10/13 به خواسته  فروش و تقسيم ماترک مرحوم غلامعباس  صادقي خواه وهمچنين دادنامه 00098 – 96 دادگاه تجديدنظر شعبه 33 مورخ 96/02/03 ملک به پلاک ثبتي 4476/55781واقع در بخش 7 تهران به آدرس  : بزرگراه  بسيج شمال به جنوب – خ ائمه اطهار  – خ ابوذر بوستان سوم انتهاي بوستان دوم  پ 49 که پس از ارجاع به کارشناس  رسمي دادگستري به شرح ذيل توقيف و ارزيابي گريدده است : ملک به پلاک ثبتي 55781/ 4476 که در راستاي  ماده 147 ق ثبت سند صادر گرديده که پلاک ثبتي فرعي  پس از استاندارد  سازي به 215402 تغییر  يافته است و در پهنه R122 با مساحت عرصه سندي به ميزان 207/15 متر مربع و صدور پروانه  ساختماني با حقوق تراکمي 300 0/0 وتعداد طبقات 5 طبقه داراي يک طبقه زير زمين به متراژ 145 متر مربع با کاربري انباري تجاري وهمکف با 10 متر مربع راه پله و 5 واحد تجاري به متراژ 198 متر مربع ونيم طبقه تجاري به متراژ 20 متر مربع و طبقه اول به صورت 3 واحد مسکوني به متراژ 256 متر مربع در مجموع 639 متر مربعبنا  بوده که بناي فوق بدون مجوز احداث شده و داراي راي کميسيون  ماده 100 به شماره 781894 مورخ 78/11/04 مبني بر اخذ جريمه  سطوح مسکونی  و اعاده سطوح تجاري مي باشد و با توجه به عدم اجراي راي مذکور مجددا طي راي 790255 مورخ 79/02/28 مبني بر تخريب شرط گرديده است و در صورت اجراي راي صدور گواهي بلامانع است نظر به قرار گيري ملک در پهنه R مسکوني امکان تثبیت  تجاري  وجود ندارد ساختمان سه نبش – صد درصد بنا  تجاري و مسکوني اسکلت  فلزي – قدمت حدود 40 سال فاقد  نما و آسانسور 3 طبقه فاقد مجوز ساخت و داراي راي کميسيون  ماده صد زيرزمين مخروبه همکف تجاري  غير فعال طبقه اول مشتمل بر سه واحد مسکوني به صورت مبله و در حال بهره برداري مساحت زير زمين145 متر مربغ و همکف 5 دهنه مغازه  دو کله احداث شده تعطيل وغير مجاز –  دو دستگاه آپارتمان  به مساحت  حدود 220 متر مربع در طبقه اول شمالي و جنوبي يکي داراي 2 اتاق و ديگري يک اتاق با کفسازي موزائيک و آشپزخانه بسته کابينت  فلزي – هال نازک کاري متعارف – کفسازي موزائيک پنجره فلزي – سرمايش کولر و گرمايش بخاري مکسوني و مبله  در حال بهره برداري با توجه به مراتب فوق – موقعيت مساحت بدون  لحاظ گونه بدهي به اشخاص حقيقي و حقوقي و نبود منع  قانوني در نقل و انتقال شش دانگ پلاک مورد نظر بدون لحاظ ارزش تجاري برای  مغازه  های غیر  مجاز موجود و رعایت  واگذتری حقوق مکتسبه یکباب از  مغازه  ها و  انبارتجاری مجاز به  غیر  به مبلغ 90/000/000/000ريال ارزيابيکه مقرر گردید در روز  شنبه  مورخ 1400/09/27 از ساعت 9 الی 9/30 در دفتر اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید محلاتی واقع در: تهران – بلوار نبرد – بلوار کوثر – جنب باغ گل از طریق مزایده به فروش برسد. مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد کند فروخته خواهد شد. ده درصد بهای مزایده فی المجلس و به صورت نقدی به عنوان سپرده از خریدار دریافت می شود و مابقی ظرف مدت یکماه از تاریخ مزایده به صورت قبض سپرده از خریدار دریافت خواهد شد. چنانچه برنده مزایده به هر دلیل در زمان مقرر، بهای مزایده را نپردازد ده درصد سپرده وی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط می شود.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/27ساعت9الی9:30