فروش ملک تجاری شش دانگ تهران اکباتان فازیک

62500000000

توضیحات

9709980283100052

140068460000433616
شعبه 2 اجراي احكام كيفري دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 5 تهران

1400/09/02

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

بسمه تعالی

با توجه به محکومیت خانم آمنه شاه چراغی فرزند رسول به موجب دادنامه شماره 9936-24/5/1400 ناظر بر دادنامه شماره 1862 – 29/10/99 شعبه 1160 دادگاه کیفری دو به رد مال به مبلغ دویست و سی و هشت میلیون و ششصدو هشتاد هزار تومان به آقای بابک شاطریان محمدی فرزند محمدرضا و هفتاد و یک میلیون و چهارصد و چهل و یک میلیون و هشتصدو پنجاه تومان به خانم افسانه فارسیان و مبلغ پنجاه و یک میلیون و ششصدو هشتاد و پنج هزار و هفتصدو هشتاد و هشت تومان به آقای مهدی شاعر پور و معرفی ملک از سوی آقای محسن عندلیب شیرازی فرزند رحیم جهت رد مال شکات، لذا:

–    مزایده جهت فروش ملک به مشخصات ذیل در تاریخ 1400/10/5روز یکشنبه، راس ساعت 12 در محل شعبه دوم اجرای احکام دادسرای ناحیه 5 با قیمت پایه 62/500/000/000 ریال معادل شش میلیاردو دویست و پنجاه میلیون تومان وفق براورد کارشناسی با حضور دادورز اجرا و نماینده محترم دادستان برگزار می گردد.

–    پیشنهاد دهنده بالاترین قیمت برنده مزایده خواهد بود.

–    برنده مزایده بایستی در روز مزایده نسبت به واریز ده درصد قیمت پیشنهادی به حساب سپرده دادسرا فی المجلس اقدام و ظرف یک ماه از تاریخ برگزاری باقی مانده مبلغ پیشنهادی را به صورت کامل واریز نماید والا سپرده وی پس از کسر هزینه های برگزاری مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد.

–    لذا کلیه شرکت کنندگان می توانند تا پنج روز قبل از تاریخ برگزاری مزایده به محل ملک مراجعه و از ظاهر آن بازدید به عمل آورند  یا با مراجعه به شعبه نظریه کارشناسی را رویت نمایند.

مشخصات ملک: به مساحت 49.58 متر مربع به پلاک ثبتی 64449 فرعی از 2395 اصلی مفروز و مجزی از 50159403 قطعه 255 بخش ده ثبتی دارای سند مالکیت تک برگ به شماره سند مالکیت 863498 د/93  متعلق به آقای محسن عندلیب شیرازی فرزند رحیم به آدرس تهران، شهرک اکباتان، فاز 1 ، بلوک A1 ، بازارچه شماره 2 ، پلاک 5 دارای کاربری تجاری مشتمل بر یک واحد نیم طبقه تجاری به مساحت 49.58 متر مربع و مغازه تجاری در همکف به همین متراژ که واحد همکف ، کف سرامیک ، دکوراسیون شده و داریا سیستم گرمایش مرکزی و بخاری گازی و سیستم سرمایش کولر گازی با درب و شیشه سیکوریت و کرکره مشبک فلزی و نیم طبقه دارای اتاق مدیریت مالی ، بایگانی و رابط منشی با سرویس بهداشتی و آشپزخانه محصور با کابینت فلزی می باشد که برابر قرارداد اجاره با مدت 84 ماه در تاریخ 1/12/90 به خانم شاه چراغی بدون ودیعه قرض الحسنه و با اجاره بهاء ماهانه 286/471/195 ریال اجاره داده شده است و اکنون در تصرف نامبره می باشد لکن مدت اجاره به اتمام رسیده است و در ضمن ملک دارای کنتور برق و گاز اختصاصی و آب مشترک می باشد. هم چنین ملک حاضر در قبال هشتصد میلیون تومان وثیقه محکومیت خانم آمنه شاه چراغی فرزند رسول می باشد، که پس از برگزاری مزایده از محل ثمن پیشنهادی، وصول و ملک رفع بازداشت خواهد گردید. 

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/10/05ساعت12