فروش ملک تجاری شش دانگ تهرانپارس خ شهیدناهیدی

7700000000

توضیحات

 

                                      

9709980241800251

140068460000427428
شعبه 3 اجراي احكام مدني مجتمع شهيد باهنر تهران

1400/08/29

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )


آگهی مزایده اموال غیر منقول

به موجب پرونده اجرایی 0000343/121/ج3  -داد نامه 9800427مورخه 98/04/09اجرائیه 9800138مورخه 98/06/05 –   محکوم له آقای  اباذرنبئی پور  قهرود  فرزند  فتح  اله- محکوم علیه  آقای  حسین  اقائی میبدی  فرزند زین العابدین -محکوم به مبلغ 3/000/000/000ریال اصل خواسته – خسارت تاخیرتادیه 5/967/000/000ریال -هزینه دادرسی 103/172/796ریال – هزینه کارشناسی 15/000/000ریال -نیم عشراجرای دولت454/258/640ریال -حسب ارزیابی پلاک ثبتی به  شماره ۳۶۵۸ فرعی از ۹۰ اصلی قطعه سوم تفکیکی مفروز و مجزی شده از ۳۷۸ فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش ۱۱ تهران و به موجب ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی  به شرح کارشناسی  ذیل می باشد .

در خصوص دعوی محکوم له ، آقای اباذرنبئی پور قهرود با وکالت آقای علیرضا عظیمیان فرد قهرودی به طرفیت محكوم عليه  آقای حسین آقایی میبدی مبنی بر  ارزیابی سرقفلی یک باب جهت مزایده  اینجانب پس از اطلاع از موضوع و حضور در دادگاه و مطالعه پرونده ، به محل وقوع ملک واقع در تهران  تهرانپارس خیابان شهید ناهیدی جشنواره  خیابان اسفندانی  نبش کوچه احمد فرزه پلاک ۲۵ مراجعه و بازدید نمودم که پس از انجام تحقیقات و بررسیهای فنی و ذیلا گزارش آن و نظریه کارشناسی اعلام میگردد

 الف – مشخصات ثبتی واحد تجاری

 ملک مذکور عبارتست از ششدانگ یک باب مغازه واقع در غرب طبقه همکف جنوب راه پله مشاعی به مساحت۱۷/۱۰متر مربع به شماره ۳۶۵۸ فرعی از ۹۰ اصلی قطعه سوم تفکیکی مفروز و مجزی شده از ۳۷۸ فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش ۱۱ تهران دارای سند مالکیت به شماره چاپی ۵۰۹۰۶۰ و شماره ثبت ۳۶۵۲۷۷ مورخ۸۲/۱/۲۵صفحه ۹۴ دفتر ۱۴۷۳ به نام آقای حسین آقایی میبدی ثبت و صادر و تسلیم گردیده است  ضمنا کد شناسایی عرصه ملک ۰۰۰-۰۰۱-۵۱۳۵۶ میباشد

 ب مشخصات فنی اعیانی

مغازه مذکور در غرب طبقه همکف ساختمانی مخروبه و ۲ طبقه همکف تجاری مسکونی + ۱ طبقه روی آن واقع است و بر ملک ۴ متر میباشد 

بنا به اظهار مطلعين محلی این مغازه قبلا خراطی بوده و در حال حاضر جهت انجام عملیات ساختمانی تخریب شده است

 ج  سوابق و مستندات

ج-۱ سند مالکیت به شماره چاپی ۵۰۹۰۶۰

ج-۲  نامه شماره ۹۸۶۵ مورخ ۹۷/۴/۲ اداره ثبت اسناد و املاک تهرانپارس

ج-۳ گواهی پایان کار ساختمان به شماره ۴۷۹۰ مورخ۷۳/۲/۱۸مربوط به شماره پرونده ۱۵۵۸۰ شهرداری منطقه ۴ تهران ج-۴ سایر مدارک

د حدود رسیدگی

د-۱ چنانچه بعد از تنظیم این گزارش و ارائه نظریه کارشناسی به شعبه  مدارک و مستندات و اطلاعات جدید متکی به اسناد قابل قبول دیگری از طرف هر یک از متداعیین ارائه گردد که در نتیجه گیری حاصله و مفاد نظریه کارشناسی صادره موثر واقع شود  از این بابت مسئولیتی متوجه این نظریه نبوده و رسیدگی به آنها خارج از حدود و شمول اقدامات انجام شده می باشد که در صورت لزوم و صلاحدید و صدور دستور آن مقام محترم قضایی و پس از اجرای تشریفات قانونی  قابل بررسی و اظهار نظر مجدد و ارائه گزارش تکمیلی خواهد بود

د-۲ رسیدگی های بعمل آمده و نظریه کارشناسی ارائه شده مبتنی بر مفاد قرار کارشناسی  محتویات پرونده  اسناد و مدارک ابرازی و در چارچوب قوانین  ضوابط و مقررات حاکم و عرف جاری

بوده و مسئولیت صحت اصالت و جامعیت آنها بر عهده ارائه دهندگان است و کنترل موارد فوق خارج از صلاحیت کارشناسی اینجانب میباشد

 د-۳ مسئولیت هرگونه ادعای جعل و مخدوش بودن یا نابرابری مبارک ابرازی نسخ اصلی و رونوشت ها و انکار و تردید به دلایل یا اسناد ارائه شده و متوجه ابراز کننده مدارک و اطلاعات و دلایل میباشد و کنترل این موضوع نیز از صلاحیت کارشناسی اینجانب خارج میباشد

 د-۴ استماع مطالب متداعیین و انعکاس اطلاعات ارائه شده از طرف آنان در گزارش کارشناسی به منزله تأیید یا رد آن مطالب نمیباشد

 د-۵  نظریه کارشناسی حاضر صرفا در محدوده قرار کارشناسی صادره بوده و در خصوص سایر دعاوی احتمالی موضوعیت ندارد

 نظریه کارشناسی 

با عنایت به قرار کارشناسی صادره  اسناد و مدارک منظم در پرونده و مندرجات این گزارش و با توجه به موقعیت و بافت محلی ، با نظر به اوضاع و احوال روز وضعیت و سطح مرغوبیت مغازه از نظر کیفیت بنا عرض معبر مجاور  مساحت مورد انتفاع مغازه  فارغ از موارد ثبتی و حقوقی مترتب بر ملک و بدون لحاظ هرگونه دیون و بدهی احتمالی ملک به اشخاص حقیقی و حقوقی و ادارات و سازمانهای دولتی و خصوصی و در صورت نداشتن معارض و منع قانونی در نقل و انتقالات و در صورت صحت و اصالت اسناد ارائه شده و ارزش متعارف روز ششدانگ سرقفلی مغازه مذکور برابر مبلغ

۷/۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ( معادل هفتصد و هفتاد میلیون تومان ) برآورد و پیشنهاد میگردد

 پيرو گزارش كارشناسي تکمیلی

شماره 21087/ب/1400 مورخ 1400/3/8 اينجانب ، اسناد و مدارك منضم در پرونده و با توجه به موقعيت و بافت محلي ، اوضاع و احوال روز ، وضعيت و سطح مرغوبيت مغازه در زمان رونق و بهره برداري ، عرض معبر مجاور ، مساحت مورد انتفاع مغازه ، فارغ از موارد ثبتي و حقوقي مترتب بر ملك و بدون لحاظ هرگونه ديون و بدهي احتمالي ملك به اشخاص حقيقي و حقوقي و ادارات و سازمانهاي دولتي و خصوصي و در صورت نداشتن معارض و منع قانوني در نقل و انتقالات و در صورت صحت و اصالت اسناد ارائه شده ، ارزش متعارف روز ششدانگ مغازه مذكور ( شامل ملكيت و سرقفلي و كليه حقوق مكتسبه تجاري آن ) جهت پايه مزايده برابر مبلغ 10/300/000/000 ريال ( معادل يك ميليارد و سي ميليون تومان ) برآورد و پيشنهاد ميگردد .

تاریخ مزایده 1400/09/23ساعت9 الی9/30 در مجتمع قضایی شهید باهنر طبقه همکف واحد مزایده اجرای احکام مدنی واقع در فلکه 4 تهرانپارس جنب اتوبان شهید باقری واتوبان شهید زین الدین برگزار می گردد شرکت کنندگان با ارائه اصل کارت ملی وواریز 10 درصد قیمت پیشنهادی  فی المجلس به حساب سپرده 2171299056001مجتمع قضایی شهید باهنر نزد بانک ملی فلکه 4 تهرانپارس کد 525 یا پرداخت  الکترونیک  در واحد مزایده  اقدام نموده والباقی ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده پرداخت گردد در غیر اینصورت پس از کسر هزینه های اجرایی به نفع صندوق دولت ضبط می گردد در صورت تمایل به بازدید ملک 5روز قبل از مراسم مزایده به این واحد مراجعه شود .

مدیر مزایده اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید باهنر  پاكباز

تهران – فلكه چهارم تهرانپارس – مجتمع قضايي شهيد باهنر

 

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/23ساعت9الی9:30