فروش ملک تجاری شش دانگتهران خزانه بخارایی

25000000000

توضیحات

140068920000103071

140068460000435933
اجراي احكام مدني مجتمع قضايي بعثت تهران

1400/09/06

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

 

بنام  خدا

مزایده ملک مشاع به پلاک ثبتی 11554 فرعی از 4730 اصلی مفروز در بخش 6 تهران.شماره بایگانی :      0000853

بموجب دادنامه اصداری از سوی شعبه 176 دادگاه حقوقی تهران، محکوم له: علي دمرچلي محکوم عليه: الهه رضازاده – فريده رضازاده – شفيقه رضازاده – اصغر رضازاده – اكبر رضازاده – رقيه رضازاده – مليحه رضازاده – جعفر رضا زاده رضا زاده – حميده رضازاده – عزيزه رضازاده – حوريه رضازاده – ملك خليل زاده موضوع لازم الاجرا: فروش مال مشاعي که  محكوم عليه محكوم است  به خواسته دستور فروش ملک مشاع به پلاک ثبتی 11554 فرعی از 4730 اصلی مفروز در بخش 6 تهران. بر همین اساس ملک مشاع به پلاک ثبتی 11554 فرعی از 4730 اصلی مفروز در بخش 6 تهران به  نشانی تهران خزانه بخارایی فلکه دوم خیابان سلامت بخش 10 متری بادلو پلاک 67 توقیف و پس از سی مراحل قانونی  از طریق کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی گردید:  مشخصات سند  مالکیت

ششدانگ یک باب خانه  و  مغازه به  مشاحت 114/81 متر مربع قطعه  2 تفکیکی  شماره 11554 فرعی 4730 اصلی مفروز و مجزی شده  از پلاک 7672 واقع  در بخش 6 تهران که یک جلد سند  مالکیت ششدانگ آن ذیل شماره ثبت 33858 صفحه 233 دفتر شماره266 به شماره  چاپی 774873 سری الف 80 ثبت و سند  مالکیت صادر گردیده  است.طبق گواهی پایان  کار قبل از 49 به شماره 162025245 مورخ 1381/06/05 مساحت  زمین طبق سند 114/81 متر مربع و پس از اصلاحی 108/80 متر مربع که  از این  مقدار142/30 متر مربع  آن مسکونی (همکف  و اول) و  مقدار 35/50 متر مربع آن بصورت تجاری در طبقه  همکف احداث شده  است .

مشخصات  ملک : ساختمان  دوبر نما  آجری قدیمی ساز و فاقد  آسانسور و در دو  طبقه بنا شده  است.طبقه  همکف دارای یک باب مغازه  دو  دهانه  و دو باب مغازه  یک دهانه می باشد  و حسب الاظهارات سرقفلی تمام  مغازه  ها  به غیر واگذار شده  است  در پشت  مغازه  یک حیاط و  دو  اتاق و یک سرویس بهداشتی قرار دارد. کف  اتاق ها سیمان  و موکت و دیوارها کاغد  دیو.اری  گج و رنگ است.طبقه  فوقانی دارای یک راهرو و 5 اتاق کف همگی موزایک و سیمان و  دیوارها گچ و رنگ است.گرمایش بخاری و سرمایش کولر آبی . ارزیابی بدون در نظر گفتن  سرقفلی انجام  شده و سرقفلی به غیر واگذار گردیده  است  و قسمت  مسکونی در اختیار علی دمر چلی و همسر ایشان  و خانم  ملک خلیل زاده و  پسر ایشان قرار داشت تمامي ششدانگ ساختمان مذكور، بصورت خالص و بدون در نظر گرفتن بدهي هاي احتمالي به ارگانهاي دولتي و سازمان ها و اشخاص حقيقي و حقوقي و مشروط به بلامعارض بودن و پرداخت هر گونه عوارض و بدون در نظر گرفتن هر گونه ديون احتمالي ، با وضع موجود ارزش پايه، برابر مبلغ بیست  و  پنج ميليارد ریال (25،000،000،000)ريال؛ ارزيابي و اعلام مي گردد.حالیه مقرر گردید ملک فوق بدون  در نظر گرفتن سرقلی  به پلاک ثبتی 11554 فرعی از 4730 اصلی مفروز در بخش 6 تهران  در روز سه  شنبه  تاریخ1400/10/07  از ساعت 10/30 الی 11/30 صبح از طریق مزایده در محل اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی بعثت بفروش برسد. مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به بالا ترین  قیمت پیشنهادی فروخته می شود . مبلغ  10%  از ثمن فروش نقدا فی المجلس از خریدار اخذ و الباقی ثمن می بایست ظرف یکماه از سوی خریدار به این شعبه تودیع گردد ، در صورت عدم پرداخت الباغی ثمن ، مزایده تجدید و مبلغ 10 %  ثمن پرداخت شده پس از کسر هزینه های اجرایی بنفع صندوق دولت ضبط خواهد شد  .  کلیه علاقمندان جهت شرکت در مزایده میتوانند  5  روز قبل از مزایده به دفتر شعبه اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی بعثت مراجعه تا زمینه بازدید آنان از ملک موصوف فراهم گردد . لازم  به  ذکر است  چنانچه  اشتباهی در درج جملات  و  اعداد  صورت  گرفته باشد  قابل اصلاح در روز مزایده است .%

دادورز اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی بعثت

 

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/10/07ساعت10:30 الی11:30