فروش ملک اداری مشاع دماوند

13240000000

توضیحات

140091920000347279

140091460000469408
شعبه اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان دماوند

1400/08/24

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

*** آگهی مزایده نوبت اول ***

در خصوص پرونده کلاسه  0000482 اجرای احکام مدنی دادگستری دماوند موضوع درخواست خانم سمیه کریم باغبان بطرفیت آقای مسعود ابالقاسم به خواسته صدور دستور فروش ملک مشاع به پلاک ثبتی 4124 فرعی از 2اصلی ، نظر به اینکه ملک پلاک ثبتی ذکر شده توسط کارشناس محترم آقای علی نجفی به شرح ذیل مورد کارشناسی و ارزیابی قرار گرفته است :

مشاهدات و نظریه کارشناسی :

بسمه تعالی

ریاست محترم اجرای احکام مدنی دادگستری تهران

با سلام و احترام؛

در رابطه با اجرای قرار کارشناسی مورخ 1400/07/12 صادره در پرونده کلاسه 0000482 مبنی بر قیمت گذاری ششدانگ آپارتمان پلاک 4124فرعی از 2 اصلی دماوند به استحضار می رسانم:

با عنایت به اینکه طبق تصمیم شماره 18666-1399/12/19 مسئول وقت اداره ثبت اسناد و املاک دماوند اسناد  مالکیت مشاعی ششدانگ عرصه و اعیان یک باب واحد اداره به شماره 4124 فرعی از 2 اصلی حوزه ثبتی دماوند قطعه ده تفکیکی مفروز و مجزی شده از پلاک 3625 فرعی از اصلی مذکور به مساحت 66/20متر مربع واقع در طبقه دوم با قدرالسهم ار عرصه و سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمان ها بنام خانم سمیه کریم باغبان نسبت به 5/3491 دانگ مشاع از ششدانگ و آقای مسعود ابولقاسم نسبت به بقیه ششدانگ (0/6509 دانگ مشاع از ششدانگ) صادر و تسلیم غیر قابل افراز تشخیص داده شده و منجر به صدور دستور فروش شمار 1343-1400/06/14  صادره در پرونده کلاسه 0000074 شعبه دوم دادگاه حقوقی دماوند شده است.

و با توجه به اینکه آپارتمان مذکور دارای دو اطاق اداری و هال و پذیرایی و آبدارخانه و سرویس بهداشتی با آب و برق وگاز شهری می باشد و آسانسور و انباری و پارکنگ ندارد و کف ساختمان سرامیک و دیوار سرویس ها کاشی کاری و دیوار ها گچ اندود و رنگ آمیزی شده است و درب ها چوبی و چهار چوب ها و پنجره ه فلزی است و مساحت و عرصه مشاعی 298/25 متر مربع است.

و با در نظر گرفتن عوامل موثر در ارزیابی از جمله موقعیت محلی و کمیت و کیفیت مصالح به کار برده شده و با فرض نداشتن بدهی احتمالی به اشخاص حقیقی و حقوقی و ادارات و نهاد های ذیربط و نداشتن موانع قانونی و معاذیر اداری جهت انتقالی و قطعی و تحویل به خریدار مزایده قیمت پایه ششدانگ جهت انجام مزایده مبلغ 13،240،000،000ریال(سیزده میلیارد و دویست و چهل میلیون ریال)برآورد و اعلام می گردد.   

توضیحات: مبلغ 13/240/000/000 ریال ( سیزده میلیاردو دویست و چهل میلیون ریال)

بعنوان قیمت پایه مزایده ارزیابی نموده است نظریه کارشناس به طرفین ابلاغ گردیده که مصون از اعتراض مانده است . مزایده از قیمت پایه کارشناسی آغاز خواهد خواهد شد و به کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد دهد به او فروخته خواهد شد . برنده مزایده می بایست مبلغ 10% قیمت مزایده را فی المجلس به صندوق سپرده دادگستری به حساب 2171299027006 واریز نماید و فیش مربوطه را به دفتر اجرای احکام مدنی تحویل نمایند الباقی را حداکثر ظرف یک ماه که تعیین این مدت با مدیر اجرا می باشد به حساب سپرده فوق واریز نماید و قبضهای مربوطه را به دفتر اجرای احکام مدنی دماوند تحویل نمایند و در غیر اینصورت و عدم واریز مابقی مبلغ مذکور ده درصد واریزی را به نفع دولت ضبط خواهد شد وقت مزایده 1400/09/16  ساعت 10:00 صبح تعیین گردید . طالبین جهت اطلاعات بیشتر 5 روز قبل از شروع مزایده می توانند به دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری دماوند مراجعه نمایند ./

مدیر دفتر اجرای احکام مدنی دماوند : رضا میرصادقی

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/16ساعت10