فروش ملک اداری مشاع تهران ولیعصر

385000000

توضیحات

9909980241700167

140068460000437610
شعبه 2 اجراي احكام مدني مجتمع شهيد باهنر تهران

1400/09/06

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )


آگهی مزایده اموال غیرمنقول

به موجب پرونده اجرایی به کلاسه  2/0001475/120/ج از شعبه 120 دادگاه حقوقی تهران -دادنامه 99001549مورخه 99/10/30-اجراییه 14006694مورخه 1400/3/19-محکوم له آقای حامد طهرانی فرزند غلام رضا – محکوم علیه آقای محمدرضا آقا جعفری فرزند یحیی -محکوم به مطالبه خسارت تاخیر تادیه به مبلغ 5/357/789/167ریال – (175/000/000ریال وصول شده است) هزینه دادرسی 23/913/431ریال – هزینه کارشناسی 40/000/000ریال – نیم عشراجرای دولت 271/085/130 ریال حسب ارزیابی پلاک ثبتی به شماره قطعه 130تفکیکی 3756/471 بخش 3 تهران مالکیت 1/75دانگ از 6دانگ (دارای مستاجر با ودیعه 800/000/000ریال) به شرح کارشناسی ذیل می باشد 

يكدستگاه آپارتمان اداري  وضعيت خاص طلقبه شماره 471 فرعي از 3756 اصلي قطعه 130 تفكيكي ، مفروز و مجزي شده از 492 فرعي از اصلي مذكور بخش سه ، حوزه ثبت ملك وليعصر تهران استان تهران ، به مساحت چهل و چهار متر و بيست دسيمترمربع واقع در طبقه سوم ، با قدرالسهم از عرصه و ساير مشاعات و مشتركات طبق قانون تملك آپارتمانها و آئين نامه اجرائي آن . با حدود اربعه ذكر شده در ظهر سند مالكيت مذكور . ملاحظات : اين سند از نوع اصلي به شماره 579120 سري ج سال 99 صادر مي شود . . . . ، نوع و ميزان مالكيت : چهار مميز بيست و پنج صدم دانگ مشاع از ششدانگ بنام آقاي حامد طهراني و . . . . الف  2 ) بموجب پاسخ استعلام شماره نامه 140085601049013418 ، تاريخ 1400.06.28 اداره ثبت اسناد و املاك منطقه وليعصر تهران ، مراتب بازداشت پلاك ثبتي شماره 471 فرعي از 3756 اصلي بخش 3 ناحيه .// واقع در طبقه سه به مساحت (44.2) چهل و چهار مميز بيست دسيمترمربع با شماره دفتر بازداشتي الكترونيك 14005801049001525 مالك آقاي محمدرضا آقاجعفري نام پدر يحيي ، مالك يك مميز هفتاد و پنج صدم دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعيان ، در دفتر بازداشتي و پرونده ثبتي و سند مالكيت قيد گرديده است . . . جهت كل بناي احداثي گواهي تمديد پايانكار ساختماني در تاريخ 1382/01/30 از سوي شهرداري منطقه 11 صادر شده است . بموجب مندرجات پايانكار مذكور ، كل طبقات ساختمان 9 طبقه ، نوع اسكلت فلزي ، ساختمان مشتمل بر واحدهاي تجاري و اداري اعلام شده است . ـ توضيح اينكه ، بررسي اصالت و صحت و سقم مدارك ابرازي خارج از حدود صلاحيت كارشناسي اينجانبان بوده و هر گونه مسئوليت آن بعهده متقاضي كارشناسي و ارائه دهنده مدارك خواهد بود . ب ) وضعيت موجود : ملك تعرفه شده و مورد كارشناسي عبارتست از يكدستگاه آپارتمان اداري كه در طبقه سوم، (طبقه دوم بالاي همكف) ساختمان ، با عمر بيش از حدود 20 سال در آدرس فوق واقع شده است. نماي اصلي ساختمان ( شمالي ) تركيبي از سيمانكاري و شيشه رفلكس ، پنجره هاي منصوبه در نما از جنس پروفيل آهني كار شده است. در راه پله اصلي دسترسي طبقات ، پوشش كف پله و كف پاگرد طبقات سنگفرش ، بدنه ديوارها سنگ كاري و گچكاري، داراي راه پله فرعي ديگري در قسمت شمالي محوطه پاساژ با نرده حفاظ فلزي بود . طبقات زيرزمين 2- و 1 – و همكف و اول شامل واحدهاي تجاري و . . . . طبقات فوقاني نيز بصورت دفاتراداري و . . . . مورد بهره برداري قرار داشت . آپارتمان تعرفه شده در طبقه سوم ثبتي ( واحد 505 ) مشتمل بر سالن، آبدارخانه ، سرويس بهداشتي است و سالن توسط پارتيشن بندي تقسيم شده بود . پوشش كف سالن و سرويس سراميك فرش ، كف آبدارخانه سراميكفرش و موكت ، بدنه ديوارها سفيدكاري و كاغذ ديواري ، بدنه ديوارهاي آبدارخانه و سرويس كاشيكاري ، پوشش سقفها سفيدكاري و رنگ ، كابينت آشپزخانه با بدنه و درب فلزي ، درب ورودي چوبي با حفاظ آكاردئوني فلزي ، درب داخلي از نوع چوبي با چهارچوب فلزي ، سيستم سرمايش اسپيليت ( كولر گازي ) و سيستم گرمايش فن كويل زميني بود . آپارتمان داراي انشعاب برق مستقل و انشعاب آب مصرفي و برق سه فاز مشاعات آن با ساير واحدها مشترك بود . ساختمان داراي آسانسورهاي دسترسي به طبقات است . در زمان بازديد آپارتمان مورد بهره برداري مستاجر قرار داشت. بر اساس قرارداد اجاره مورخ 11/10/1397 و كد رهگيري 2071015217047 آقاي محمد مهدي ابراهيم پور رود پشتي مورد كارشناسي را از آقاي محمدرضا آقاجعفري اجاره نموده و مبلغ هشتصد ميليون ريال وديعه به او پرداخت كرده است. ج ) نظريه كارشناسي : با توجه به مشخصات و موقعيت محل و مساحت و در نظرگرفتن عوامل موثر در قضيه ، ازجمله : عمر بنا ، نوع مصالح و متريال مصرفي و كيفيت آن ، كاربري اداري ، وضعيت و شرايط موجود ، قدرالسهم از مشاعات و مشتركات ، مندرجات پرونده و استعلام ثبتي ، موقعيت قرارگيري در طبقه سوم و . . . ، ارزش ششدانگ آپارتمان قطعه 130 تفكيكي پلاك ثبتي 471 فرعي از 3756 اصلي بخش سه تهران ( توصيفي فوق ) بهمراه انشعابات و متعلقات و منضمات ، بدون احتساب هرگونه بدهي احتمالي به اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از بانكها ، شهرداريها ، دارائي ، بيمه و . . . . ، مبلغ سيزده ميليارد و دويست ميليون ريال (/13/200/000/000 ريال ) معادل يك ميليارد و سيصد و بيست ميليون تومان(ـ1/320/000/000 تومان ) برآورد و اعلام نظر مي گردد و ارزش مقدار يك مميز هفتاد و پنج صدم دانگ مشاع از ششدانگ ( قدرالسهم توقيف شده آقاي محمدرضا آقا جعفري : محكوم عليه ) ، چنانچه بلامعارض بوده و قابليت نقل و انتقال را دارا باشد ، فارغ از موارد ثبتي مرتبط ، جهت قيمت پايه مزايده در اجراي احكام آن شعبه محترم به نظر اينجانبان مبلغ مبلغ سه ميليارد و هشتصد و پنجاه ميليون ريال (ـ3.850.000.000 ريال ) معادل سيصد و هشتاد و پنج ميليون تومان(385/000/000 تومان ) برآورد و اعلام نظر مي گردد .

تاریخ مزایده 1400/9/30 ساعت 10 الی 10/30  در مجتمع قضایی شهید باهنر طبقه همکف واحد مزایده اجرای احکام مدنی واقع در فلکه 4 تهرانپارس جنب اتوبان شهید باقری واتوبان شهید زین الدین برگزار می گردد شرکت کنندگان با ارائه اصل کارت ملی وواریز 10 درصد قیمت پیشنهادی  فی المجلس به حساب سپرده 2171299056001مجتمع قضایی شهید باهنر نزد بانک ملی فلکه 4 تهرانپارس کد 525 یا پرداخت  الکترونیک  در واحد مزایده  اقدام نموده والباقی ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده پرداخت گردد در غیر اینصورت پس از کسر هزینه های اجرایی به نفع صندوق دولت ضبط می گردد در صورت تمایل به بازدید ملک  5روز قبل از مراسم مزایده به این واحد مراجعه شود .

مدیر واحد  مزایده اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید باهنر  پاكباز

 

تهران – فلكه چهارم تهرانپارس – مجتمع قضايي شهيد باهنر

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/30ساعت10 الی10:30