فروش ملک اداری مشاع تهران خ دولت

8000000000

توضیحات

9709982161601204

140068460000436811
شعبه چهارم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد صدر تهران

1400/09/04

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهي مزايده اموال غير منقول – در راستای وصول مطالبات

باسمه تعالي

نظر به اين که طي دادنامه ي صادره ي شماره ي 9909972161601205مورخه ي 1399/08/27صادره از شعبه 80 و اجراییه شماره 9910422161600493 مورخه ی 1399/10/20  محکوم له آقای ناصر ارجمندی نژاد فرزند علینقی علیه محکوم علیه آقای محمد هادی ایزدی مبنی بر محکومیت به پرداخت ایشان به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف به نسبت سهم که به انضمام نظریه پیوست ارسالی از شعبه 80 محاسبه شده و با سایر خسارات دادرسی و حق الوکاله جمعا به مبلغ 5/708/895/680 ریال می باشد و نیم عشر دولتی عدد 285/444/784 ریال است.  در راستای مطالبه محکوم به و نیم عشر دولتی ملک زیر متعلق به محکوم علیه توقیف و مورد ارزیابی کارشناسی قرار گرفته است. به شرح زیر:

ارزيابي از محل ملك به نشاني تهران – خيابان دولت – خيابان فكوريان – نبش چهارراه نجف آبادي – پلاك 53 طبقه همكف

مشخصات ثبتي : عرصه و اعيان يك باب واحد ادارى (وضعيت خاص طلق) به شماره 129 فرعى از 1851 اصلى قطعه 4 تفكيكى مفروز و مجزى شده از 9 فرعى از اصلى مذكور بخش يازده حوزه ثبت ملك قلهك تهران استان تهران به مساحت (40/68) چهل متر و شصت و هشت دسيمتر مربع واقع در سمت شرقى همكف كه (15/78) پانزده متر و هفتاد و هشت دسيمتر مربع آن بالكن ادارى ، است .با قدرالسهم از عرصه و ساير مشاعات و مشتركات طبق قانون تملك آپارتمان ها و آنين نامه اجرايي آن. حسب مدارك مضبوط در پرونده اطلاعات اسناد آن به شرح ذيل مي باشد: دو دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعيان داراي سند مالكيت اصلي با شماره چاپي 436844 سري ب سال 97 به نام آقاي محمد هادي ايزدي ثبت و صادر گرديده است و حسب دستور اجراي احكام مدني شهيد صدر تهران با شماره دفتر بازداشتي الكترونيك 140005801026002111 بازداشت مي باشد. اسناد چهار دانگ مشاع از ششدانگ ديگر آن ارايه نگرديد. گواهي پايانكار ارايه نگرديد. حدود واحد ادارى شمالاً: در سه قسمت، اول ديواريست بطول هفت سانتمتر به واحد تجارى قطعه 1 دوم درب ديوار است بطول دو متر و هشتاد و پنج سانتيمتر به لابى سوم ديواريست بطول دو متر به آسانسور. شرقاً: ديواريست بطول ده متر و بيست و نه سانتيمتر به درز انقطاع مورد تفكيك كه ماوراء آن قطه 7 تفكيكى قرار دارد. جنوباً: نيم ديوار جلوى بالكن بطول سه متر و هفده سانتيمتر به فضاى بالاى رمپ غرباً: در پنج قسمت كه قسمتها دوم و چهارم آن جنوبي است اول ديواريست مشترك بطول پنج متر و دو سانتيمتر به واحد تجارى قطعه 3 دوم ديواريست مشترك بطول يك متر و سي و هفت سانتيمتر يه واحد تجارى قطعه 3 سوم ديواريست مشترك بطول سه متر و شصت و پنج سانتيمتر به واحد تجارى قطعه 2 چهارم ديواريست مشترك بطول سي و نه سانتيمتر به واحد تجارى قطعه 2 پنجم ديواريست مشترك بطول ي متر و شصت و نه سانتيمتر به واحد تجارى قطعه 1 سقف با كف طبقه يك اشتراكى است كف با سقف زير مين يك اشتراكى است. مشخصات ظاهري : ملك مورد كارشناسي در طبقه همكف ساختماني است كه در نبش خيابان فكوريان و خيابان جعفري واقع شده است ساختمان شامل دو طبقه زير زمين ، همكف و چهار طبقه روي آن است، نماي ساختمان تركيب آجر و سنگ ارتباط عمودي ساختمان به وسيله آسانسور ، عمر ساختمان حدود 4 سال است. آپارتماني مورد نظر با كاربري اداري و موقعيت تجاري داراي نشيمن ، بخشي ازآن 2 پله بالاتر مي باشد، 1 سرويس بهداشتي ايراني ، آبدارخانه با كابينت آلومينيومي ، كف واحد سنگ ، بدنه گچكاري و نقاشي شده، پنجره هاي UPVC ، داراي سيستم گرمايش پكيج رادياتور و سيستم سرمايش اسپيلت ، و همچنين داراي انشعابات برق و گاز و آب مي باشد، داراي در ورودي ضد سرقت ، ارتفاع واحد حدود 4 متر و بخشي از مساحت واحد روي رمپ پاركينگ قرار دارد و در زمان بازديد بصورت دفتر كار املاك بهره برداري مي گردد. ( تصاوير پيوست ) نظركارشناسي : با التفات به موارد مطروحه و مد نظر قرار دادن عوامل موثر در قضيه از جمله موقعيت، مساحت و كاربري اداري و فارغ از مسائل ثبتي و حقوقي مترتب بر ملك و مدارك ارائه شده در صورتيكه هيچگونه منعي براي نقل و انتقال و واگذاري نداشته و بلامعارض باشد و با قدر السهم از عرصه و مشاعات و مشتركات طبق قانون تملك آپارتمان ها و آيين نامه اجرايي آن ارزش روز ششدانگ ملك مورد كارشناسي مبلغ 000/000 /24/000 ريال معادل دو ميليارد و چهارصد ميليون تومان و ارزش روز 2 دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعيان آن مبلغ 8/000/000/000 ريال معادل هشتصد ميليون تومان تعيين و اعلام مي گردد.

. که با رعايت ماده 51 قانون اجراي احکام مدني مقرر  شده مقدار یک دانگ کامل به انضمام 49/85 سهم از 100 سهم از یک دانگ از دو دانگ متعلق به محکوم علیه  در روز  چهارشنبه مورخ 1400/09/17 راس ساعت 11:00 صبح  از طريق مزايده در اتاق مزايده مجتمع قضائي شهيد صدر واقع در تهران ميدان شيخ بهايي    خيابان  شيخ بهائي  انتهاي کوچه  12 متري اول اتاق مزايده  واقع در طبقه اول  مجتمع قضائي شهيد صدر  به فروش برسد . مزايده از پايه قيمت کارشناسي شروع شده و فردي که بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد بعنوان برنده مزايده تلقي شده و موظف است مبلغ ده درصد قيمت پيشنهادي ( نقدا ويا طي يک فقره  چک بين بانکي معتبر  )  را في المجلس پرداخت نموده و الباقي  ثمن را ظرف مدت يک ماه از تاريخ مزايده  به صندوق سپرده دادگستري توديع نموده و قبض آن را تحويل دادگاه نمايد والا مبلغ ده درصد پرداختي به نفع صندوق دولت ضبط گرديده و مزايده تجديد ميگردد .طالبين شرکت در مزايده بعنوان خريدار ميتوانند 5 روز قبل از تاريخ مزايده با هماهنگي اين اجراي احکام از ملک موصوف بازديد بعمل آورند .ضمنا  کليه  هزينه هاي  مربوط  به خريدار    طبق تعرفه  به عهده  خريدار  يا برنده مزايده  مي باشد  واين اجراي  احکام هيچگونه  مسئوليتي در قبال  تحويل  ملک  به  برنده مزايده  ندارد  وتحويل  مستلزم  تقديم  دادخواست  مي باشد.

نصرتي-مدير اجراي احکام مدني مجتمع قضايي شهيد صدر

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/17ساعت11