فروش ملک اداری مشاع تهران خ خردمندجنوبی

54677444859

توضیحات

9709980227600607

140068460000418338
اجراي احكام شعبه 16 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران

1400/08/24

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده اموال غیرمنقول 980269/16 ج

بموجب دادنامه شماره 9709970227601259 صادره از شعبه 16 دادگاه عمومی تهران و درپرونده اجرایی کلاسه 980269/16 /ج شعبه 16  دعوی آقای محمدعلی جعفری کرمانی  بطرفیت آقای بهروز حیدری نسب ،  محکوم علیه محکوم به پرداخت  39/020/164/886ریال بابت محکوم به ( اعم از اصل خواسته ، خسارت تاخیر تادیه ، هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل )  و پرداخت مبلغ 2/987/279/973ریال بابت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت  وپرداخت  مبلغ  12/670/000/000ریال بابت بدهی به بانک ملت ،  دستور به فروش ملک به نشانی تهران ،  خیابان خردمند جنوبی  ،  پلاک  9  است که در این خصوص مراتب جهت ارزیابی به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع و بشرح ذیل توصیف اجمالی وارزیابی گردیده است.

1-نام ونام خانوادگی صاحب ملک:  بهروز حیدری نسب

2-محل وقوع ملک: تهران ،  خیابان خردمند جنوبی  ، پلاک  9

3-وضعیت ثبتی وکاربری ملک: کاربری اداری  می باشد و در حال حاضر دارای مستاجر بوده – مدت اجاره تا  1405/10/01 و مبلغ 17/000/000/000ریال به عنوان قرض الحسنه و مبلغ 1 ریال بعنوان اجاره ماهیانه تعیین گردیده است

4- توصیف اجمالی ملک:

مستندات طبق تصوير مدارك ابرازي:

الف- مشخصات ثبتي: عرصه و اعيان يك قطعه زمين(وضعيت خاص طلق) به شماره صد و شش فرعي از شش هزار و نهصد و سي وسه اصلي بخش دو حوزه ثبت ملك نارمك تهران به مساحت (300) سيصد مترمربع، ششدانگ عرصه و اعيان بنام آقاي بهروز حيدري نسب بموجب سندانتقال قطعي 44482 – 2 / 9 / 1387 دفتر اسنادرسمي 124 تهران ثبت و برگه سندمالكيت به شماره سريال 026324 الف / 98 صادر شده است. حدود ملك: خط فرضي شمالأ بطول 10 متر به كوچه به عرض 5 متر، شرقأ بطول 30 متر به شماره 107 / 6933، جنوبأ بطول 10 متر به شماره 56 / 6933 و غربأ بطول 30 متر به خيابان به عرض 20 متر. محدوديت يك مورد بازداشت دائم …. و سندرهني به نفع بانك ملت دارد.

ب- گواهي پايان كار ساختمان 9056 – 31 / 7 / 1374 صادره از شهرداري منطقه 6 تهران: مساحت زمين پس از اصلاحي 293 مترمربع، مساحت كل زيربنا 595.92 مترمربع شامل زيرزمين 17 مترمربع انبار اداري، طبقه همكف 313.56 مترمربع و طبقه اول 265.36 مترمربع جمعأ يك واحد اداري است.

ج- براساس اطلاعات برگرفته از سايت اينترنتي شهرداري تهران در طرح تفصيلي جديد شهر ملك در پهنه M116 ( مختلط سكونت و اداري) با ضريب سكونت 50درصد قرار دارد.

2-گزارش بازديد: ملك مورد نظر داراي ساختماني 2 طبقه به قدمت ساخت بيش از 45 سال نبش جنوب گذر بن بست و شرق خيابان واقع شده است. بخش شمالي طبقه همكف كه دسترسي از طريق درب آدم رو و راهروي ورودي دارد و كف آن چند پله پايين تر از پياده رو قرار دارد، شامل سالن، آبدارخانه و سرويس بهداشتي و زيرزمين (انباري) كه از طريق پلكان منتهي به كف آبدارخانه ارتباط دارد. اين قسمت بدليل برچيده شدن قسمتي از ديوارها، پوشش كف و ريختن اندود گچي نياز به تعميرات و بازسازي دارد، بخش جنوبي همكف هم سطح پياده رو و با دسترسي از طريق درب ماشين رو فلزي شامل 2 اتاق در فضاي حياط مسقف شده، يك سالن، سرويس بهداشتي، آبدارخانه و انباري و پلكاني به سمت بالكن طبقه اول و پشت بام حياط مسقف شده است. طبقه اول با دسترسي از راهروي ورودي شمالي شامل هال، 3 سالن، آبدارخانه و سرويس بهداشتي مي باشد. اسكلت سازه فلزي، در و پنجره ها فلزي يا چوبي، نما اندود سيماني، پوشش كف ها سراميك، ديواره آبدارخانه و سرويس ها كاشي، بقيه قسمت ها اندودگچي رنگ شده يا سنگ تزييني و ديوار كوب چوبي و ملك داراي اشتراك آب، گاز و 2 انشعاب برق با سيستم سرمايش كولر و گرمايش بخاري، شومينه است.

3- نظريه كارشناسي: با توجه به توضيحات فوق و با درنظرگرفتن موقعيت محل، مساحت، قدمت بنا، مشخصات، كاربري و ساير جهات مؤثر در قضيه و بدون لحاظ نمودن هرگونه بدهي و ديون احتمالي، بنظر اينجانبان ارزش ششدانگ ملك موصوف به شماره پلاك ثبتي 106 فرعي از 6933 اصلي بخش 2 تهران شامل عرصه و اعيان و امتياز اداري به مبلغ /000`000`000`254 ريال (بيست و پنج ميليارد و چهارصد ميليون تومان) برآورد و اعلام مي گردد.

بنابراین مقررگردید  1/30 صدم دانگ از  ششدانگ از پلاک ثبتی  106  فرعی از 6933  اصلی بخش 2  تهران  بملغ پایه مزایده  54/677/444/859 ریال  در  مورخ 1400/9/6 از ساعت 11  الی 11:30  ازطریق مزایده حضوری درمحل اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهیدبهشتی واقع درتهران خبابان سپهبدقرنی بفروش برسد.مزایده ازقیمت پایه کارشناسی  بابت 1/30 دانگ از ششدانگ ملک موصوف با مبلغ 54/677/444/859ریال شروع و به کسی که بالاترین قیمت راپیشنهاد نماید فروخته خواهدشد.ده درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس ازخریداراخذ و ما بقی ثمن را خریدارمکلف است حداکثرظرف مهلت یکماه ازتاریخ برگزاری مزایده به حساب سپرده دادگستری واریز و قبض آن رابه این اجراء تحوبل نماید در غیر اینصورت ده درصد دریافتی به نفع دولت ضبط خواهدگردید.

دادورز اجرای شعبه  شعبه 16 دادگاه عمومی تهران – دهقان 

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/06ساعت11 الی11:30