فروش ملک اداری مشاع اسلامشهر بلوار بسیج مستضعفان

76666666666

توضیحات

9709980229400941

140091460000509223
شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان اسلامشهر

1400/09/09

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده

در پرونده ی کلاسه 0000527/6، با عنایت به مفاد نیابت واصله از شعبه 34دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید مدنی تهران مبنی بر محکومیت محکوم علیه سیدمحسن کمرئی فرزند میرمحمود به پرداخت مبلغ 45/476/829/546 ریال به عنوان محکوم به در حق محکوم له عباس شهابی شیشه گورابی با وکالت مهدی مصطفی پور و همچنین به میزان 2/273/841/477 ریال به عنوان نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت ؛ حسب تقاضای محکوم له اموال بشرح ذیل توقیف وازطریق مزایده جهت وصول محکوم به به فروش خواهد رفت:

سلام علیکم

احتراماً بازگشت به پرونده کلاسه فوق در خصوص ارزیابی پلاک ثبتی 52/26262 باستحضار می رساند: اینجانب پس از اطلاع از قرار کارشناسی با راهنمایی متقاضی از محل وقوع املاک به نشانی اسلامشهر – بلوار بسیج مستضعفین – بلوار برنده سیفی – خیابان میرداماد – سمت راست مدرسه قاضی طباطبایی و مدرسه امام حسن عسگری بازدید نموده که شرح و مستندات کارشناسی به قرار زیر است :

شرح و مستندات کارشناسی :

برحسب برگه استعلام ثبت از حوزه ثبت ملک اسلامشهر به شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری اسلامشهر مراتب بازداشت پلاک ثبتی 26262 فرعی از 52 –اصلی-بخش 12 تهران بمساحت 5002متر مربع با شماره دفتر بازداشتی الکترونیک 140005801059000947 مالک آقای سید محسن کمرئی فرزند میر محمود مالک دودانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان دارای سند مالکیت اصلی با شماره چاپی 314528 سری ج سال 99 در دفتر بازداشتی و پرونده و سند مالکیت قید گردیده است . بازداشت بصورت غیابی می باشد.

بر حسب تصویر جوابیه استعلام شهرداری منطقه دو اسلامشهر به شماره 81573 مورخ 1400/08/16در خصوص پلاک ثبتی 52/26262  اعلام میدارد ؛ پلاک ثبتی 52/26262 دارای کاربری آموزشی می باشد و برای پلاک مذکور پروانه ساختمانی و پایانکار صادر نگردیده است.

سایر مدارک:

برحسب تصویر پیش سند پلاک 26262 فرعی از 52-اصلی قطعه25 بمساحت5002 متر مربع بنشانی سعیدیه – خیابان میرداماد نبش خیابان تربیت بدنی دبستان دخترانه امام حسن عسگری با شناسه جغرافیایی 519746- 3932898 می باشد و حدود اربعه آن :

شمالاً:پی است بطول 76متر به 26 تفکیکی    شرقاً:پی است88متر جاده ضیا آباد(خیابان میرداماد)                                                                                                                           

جنوباً:بطول46 متر بقطعه 16تفکیکی            غرباً:پی است بطول 80 متر بقطعه19تفکیکی

توضیحات:

پلاک26263فرعی از 52-اصلی قطعه26 بخشی از آن در خیابان میرداماد رهاسازی شده و بخش عمده ی آن جز مدرسه دخترانه شهید قاضی طباطبایی است بخشی از حد غربی مدرسه جز قطعه 19 و بخشی از حد جنوبی جز پلاک 26262فرعی از52-اصلی است.

پلاک26262فرعی از 52-اصلی قطعه 25بخشی از آن در حد جنوبی در احداث خیابان تختی و مابقی آن جز مدرسه دخترانه امام حسن عسگری و بخشی دیگر جز مدرسه قاضی طباطبایی است بخشی از حد غربی مدرسه جز قطعه19است.

نظریه کارشناسی:

با عنایت به موارد فوق ،مدارک موجود من جمله مفاد جوابیه استعلامات شهرداری، موقعیت محلی و زمانی و فارغ از ارزش مستحدثات و سایر عوامل موثر در امر کارشناسی ارزش ششدانگ پلاک26262 فرعی از52 اصلی قطعه 25 تفکیکی بخش 12 تهران به شرط نداشتن هرگونه دیون احتمالی و منع قانونی به مبلغ230/000/000/000ریال (معادل بیست و سه میلیارد تومان) ارزیابی میگردد.بدیهی است ارزش دو دانگ مورد مزایده به مبلغ76/666/666/666ریال (معادل هفتاد و شش میلیارد و ششصد وشصت وشش میلیون وششصد و شصت و شش هزار و ششصد وشصت وشش ریال ) ارزیابی می گردد.

خریدار می بایست ده درصد مبلغ کارشناسی را درکارت بانکی به همراه داشته باشد. 1-  مزایده از مبلغ پایه کارشناسی شروع می گردد. 2- محل فروش اموال اجرای احکام مدنی یک دادگستری اسلامشهر می باشد. 3- هر کس می تواند 5 روز قبل از مزایده با هماهنگی اجرای احکام مدنی یک، از ملک بازدید و در مزایده شرکت نماید. روز انجام مزایده 1400/10/05 از ساعت 9/30 الی 10/30 صبح می باشد. برنده مزایده 10 درصد قیمت پیشنهادی را فی المجلس می بایست به حساب سپرده دادگستری اسلامشهر واریز و فیش مربوطه را ارائه نماید. مال متعلق به کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد کرده و مابقی مبلغ را در فرجه ی قانونی که از یک ماه تجاوز نخواهد کرد پرداخت نماید.

 سیروس صفری- دادورز اجرای احکام مدنی یک دادگستری اسلامشهر 

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/10/05ساعت9:30الی10:30