فروش ملک اداری شش دانگ تهران خ ولیعصر

77000000000

توضیحات

9309982160600193

140068460000439016
شعبه دوم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد صدر تهران

1400/09/06

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده اموال غیر منقول

نظر به صدور دادنامه  شماره 9309972160600517 صادره ازشعبه 41دادگاه عمومی تهران  محکوم علیه شرکت رجا گستر گیتی و محمد رضا رجائی محکوم به پرداخت مبلغ62/706/250/503 ریال بابت مانده محکوم به در حق محکو له محسن حاجی زاده (وراث 1-یلدا حاجی زاده 2- زهرا امینی 3- عزت خانم زارع خالد آبادی )و مبلغ 3/135/312/525 بابت نیم عشر اجرایی مبلغ مذکور   و مبلغ 3/555/679/072 ریال و 2/500/676/037 بابت نیم عشر اجرائی وصول نشده  جمعا به مبلغ  71/897/918/137  ریال در حق دولت شده است  لذا جهت وصول محکوم به و هزینه های اجرایی ششدانگ یک دستگاه آپارتمان    به پلاک ثبتی 2121/3381 متعلق  به  محکوم  علیه    توقیف و پس از ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل توصیف و ارزیابی گردید :

 نشانی ملک  تهران- خیابان ولیعصر(عج)- روبروی پارک ملت-  کوچه شناسا- پلاک ۱۹ (کد نوسازی 38303197) آپارتمان واقع در طبقه همکف (پلاک ثبتی2121/3381 ) :

  مشخصات ثبتی:

مطابق مندرجات نامه شماره 139305801056007975 مورخ 27/12/1393 اداره ثبت و اسناد و املاک شمیران(مضبوط در پرونده اجرایی): – مراتب بازداشت پلاک ثبتی شماره ۲۱۲۱ فرعی از ۳۳۸۱ اصلی بخش یازده به مساحت 153/91متر مربع مورد ثبت شماره 346314 در صفحه ۲۳۰ دفتر ۱۳۷۱ دفاتر شمیران ممیز دو حوزه ثبت ملک شمیران مالک آقای محمدرضا رجایی مالک ششدانگ عرصه و اعیان دارای سند مالکیت اصلی با شماره چاپی039438  سریب سال 93 مطابق تصویر دفترچه سند مالکیت ابرازی پلاک ثبتی2121/3381 شماره ثبت 341314 دفتر 2/1371 صفحه ۲۳۰ بخش ثبتی یازده تهران تاریخ ثبت بیست و ششم دی ماه ۱۳۸۴ ملک و محل آن شش دانگ یک دستگاه آپارتمان اداری واقع در طبقه همکف به مساحت یکصد و پنجاه و سه مترونود و یک دسی متر مربع قطعه دوم تفکیکی شماره  دوهزار و یکصد و بیست و یک فرعی از سه هزار و سیصدو هشتادو یک اصلی مفروض و مجزی شده از پلاک یکصدو هشتاد و هفت فرعی  از اصلی مذکور واقع در بخش یازده به انضمام شش دانگ یک واحد پارکینگ به مساحت یازده متر مربع قطعه دوم تفکیکی واقع در زیر زمین با قدرالسهم از عرصه و سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمانها و آیین‌نامه‌های اجرایی آن … حدود پارکینگ شمالاً خط مستقیم مفروض است به پارکینگ یک شرقاً و جنوباً و غرباً خط مستقیم مفروض است به محوطه مشاعی پارکینگ یک از پارکینگ دو حق عبور دارد.

2-1- تصویر گواهی ساختمان (پایان کار) به شماره 23302 مورخ 01/09/1379 صادره از شهرداری منطقه ۳ تهران پروانه ساختمان شماره ۴۳۷۲ تاریخ صدور 03/04/1376 مساحت زمین طبق سند ۲۸۸ مترمربع مساحت زمین پس از اصلاح 261/80 متر مربع- نوع اسکلت فلزی- تعداد طبقات احداثی ۵ طبقه (شامل طبقه زیرزمین، همکف، اول، دوم و سوم ) – زیر زمین شامل یک واحد اداری و دو واحد پارکینگ و یک واحد تاسیسات، در هر یک از طبقات همکف  الی سوم یک واحد اداری(مجموعاًپنج واحد اداری).

3-1-مطابق تصویر ابرازیاز رای کمیسیون بدوی ماده صد به شماره 9608247 مورخ 19/04/1396 در مورد  احداث غیر مجاز 166/62 متر مربع بنای اداری در طبقه چهارم و با توجه به مغایرت موضوع با اصول شهرسازی مستند به تبصره یک ماده صد قانون شهرداری نسبت به قلع و جمع آوری مستحدثات زائد اقدام شود.

1-3- مشخصات فنی:

پلاک مادرشمالی است و اعیانی احداثی در آن ساختمانی در پنج طبقه مشتمل بر طبقات زیرزمین، همکف، اول، دوم و سوم می باشد. نمای ساختمان با پوشش از ترکیب پروفیل و شیشه و سنگ می باشد. بخش جنوبی عرصه به حیاط مشاعی اختصاص دارد. درب ورودی نفررو و درب ورودی ماشین رو به حیاط به صورت مستقل پیش‌بینی شده است. درب ورودی ماشین رو به صورت دو لنگه ریموت کنترل است. دسترسی سواره به پارکینگ در زیر زمین از طریق رامپ احداثی امکانپذیراست. حیاط مشاعی با کفپوش از سنگ و دیوار پوشش سنگ است. پلکان ارتباطی بین طبقات با کف پله و پاگرد از سنگ و دیوار پوشش سنگ است. ساختمان دارای یک دستگاه آسانسور با ابعاد کابین کوچک میباشد.

آپارتمان تعرفه شده در طبقه همکف و به صورت تک واحدی دارای هال، آبدارخانه دیوار پوشش سرامیک کابینت بدنه فلزی درب ام دی اف، سرویس بهداشتی ایرانی، و دارای چهار اتاق می باشد.  نور واحد از سمت نمای جنوبی و نورگیر پیش‌بینی شده در سمت شمال ملک تامین می شود.هال دارای پنجره به نورگیر شمالی می باشد. اطاق واقع در سمت جنوب غربی دارای انباری داخل اطاق و همچنین سرویس بهداشتی می باشد. کفپوش واحد پی وی سی طرح پارکت و دیوارها روکوب ورق پی وی سی میباشد. سرمایش کولر گازی و گرمایش موتورخانه مرکزی می باشد. دارای انشعاب گاز مشترک، انشعاب آب مشترک، و انشعاب برق اختصاصی می باشد. در زمان بازدیدحسب الاظهار در اختیار مستأجر بود و به صورت اداری بهره‌برداری می‌شد. تصاویر مرگ در زمان بازدید در آرشیو این کارشناس موجود است.

4-1- حدود و شمول کارشناسی:

گزارش کارشناسی تقدیمی با فرض صحت و اصالت مدارک ابرازی، فارغ از هرگونه قیود احتمالی از جمله ترهین و معارض، فارغ از هرگونه بدهی و دیون احتمالی به اشخاص حقیقی و حقوقی، فارغ از هرگونه موانع احتمالی ثبتی و قانونی در انتقال قطعیعین و منافع ملک مورد ارزیابی فارغ از احراز مالکیت و انتساب آن به اشخاص حقیقی و حقوقی تنظیم شده است. چنانچه متعاقباً اسناد و مدارک جدیدی ارائه گردد که در امر ارزیابی موثر باشد مسئولیتی متوجه این کارشناس نبوده و حساب الامر مقام محترم قضایی گزارش کارشناسی قابل بازنگری می باشد.

5-1- نظریه کارشناسی:

با توجه به توضیحات ارائه شده فوق و در نظر گرفتن عوامل و شرایط موثر بر موضوع، ارزش ششدانگ یک دستگاه آپارتمان اداری واقع در طبقه همکف به مساحت یکصد و پنجاه و سه متر و  نود و یک دسیمتر مربع قطعه دوم تفکیکی شماره 2121 فرعی از 3381 اصلی مفروض و مجزی شده از پلاک یکصدو هشتادو هفت  فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش یازدهم به انضمام ششدانگ یک واحد پارکینگ مساحت یازده متر مربع قطعه دوم تفکیکی واقع در زیر زمین با قدرالسهم از عرصه و سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمانها و آیین‌نامه‌های اجرایی آن برابر  77/000/000/000ریال (هفتاد و هفت میلیارد ریال) معادل ۷ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان برآورد و اعلام می گردد.

با عنایت به  میزان محکوم به و هزینه های اجرایی و با رعایت ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی مقرر  شده مقدار  93/37 سهم از یکصد سهم از ششدانگ پلاک ثبتی موصوف  در روز  مورخ  1400/09/29ساعت 9    از طریق مزایده در اتاق مزایده مجتمع قضائی شهید صدر واقع در تهران میدان شیخ بهایی    خیابان  شیخ بهائی  انتهای کوچه  12 متری اول اتاق مزایده  واقع در  طبقه همکف  مجتمع قضائی شهید صدر  به فروش برسد . مزایده از پایه قیمت کارشناسی شروع شده و فردی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید بعنوان برنده مزایده تلقی شده و موظف است مبلغ ده درصد قیمت پیشنهادی نقدا ویا طی یک فقره  چک بین بانکی معتبر   را فی المجلس پرداخت نموده و الباقی  ثمن را ظرف مدت یک ماه از تاریخ مزایده  به صندوق سپرده دادگستری تودیع نموده و قبض آن را تحویل دادگاه نماید والا مبلغ ده درصد پرداختی به نفع صندوق دولت ضبط گردیده و مزایده تجدید میگردد .طالبین شرکت در مزایده بعنوان خریدار میتوانند 5 روز قبل از تاریخ مزایده با هماهنگی این اجرای احکام از ملک موصوف بازدید بعمل آورند .ضمنا  کلیه  هزینه های  مربوط  به خریدار    طبق تعرفه  به عهده  خریدار  یا برنده مزایده  می باشد  واین اجرای  احکام هیچگونه  مسئولیتی در قبال  تحویل  ملک  به  برنده مزایده  ندارد  وتحویل  مستلزم  تقدیم  دادخواست  می باشد

مدیر شعبه 2 اجرای   احکام مدنی  مجتمع قضایی  شهید  صدر صالحی تبار

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/29ساعت9