فروش ملک اداری شش دانگ تهران خ قائم مقام فراهانی

42712000000

توضیحات

9909980227601046

140068460000433065
اجراي احكام شعبه 16 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران

1400/09/02

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهي مزايده اموال غيرمنقول

  بموجب دادنامه شماره 7194صادره از شعبه 16دادگاه عمومي تهران و در پرونده اجرايي كلاسه 0000093ج16 له: سيدسعيد گوهري  عليه: علي حاجي لو – رضا حاجي لو – عليرضا شاملوفرهمند – شيرين حاجي لو – طاهره حاجي لو – گيلدا افتخاري – صبا حاجي لو – شهلا حاجي لو – معصومه حاجي لو  حکم به فروش شش دانگ  پلاک ثبتی 31124 فرعی از 6933 اصلی بخش 2و تقسیم وجوه حاصل ازآن  بین مالکین صادرگردیده است .که دراین خصوص مراتب جهت ارزیابی به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع و بشرح ذیل توصیف اجمالی وارزیابی گردیده است.

1-نام ونام خانوادگی صاحب ملک: سيدسعيد گوهري  – علي حاجي لو – رضا حاجي لو – عليرضا شاملوفرهمند – شيرين حاجي لو – طاهره حاجي لو – گيلدا افتخاري – صبا حاجي لو – شهلا حاجي لو – معصومه حاجي لو

2-محل وقوع ملک تهران- تهران- خیابان قائم مقام فراهانی نبش کوچه میرزا حسنی پلاک 186 ساختمان 216 طبقه سوم واحد27

3-وضعیت ثبتی وکاربری ملک: کاربری مسکونی دارد.

مشخصات ثبتی آپارتمان:

عبارت است شش دانگ یکدستگاه آپارتمان به مساحت 106/76 مترمربع به شماره سی و یک و هزار و صدوبیست و چهار فرعی از شش هزار و نهصد و سی و سه اصلی قطع بیست و هفت تفکیکی مفروز و مجزی شده از یک هزاروسیصدوشصت و هفت فرعی از اصلی مذکور بخش دو حوزه ثبت ملک شمال شرق تهران استان تهران به مساحت صدوشش متر و هفتاد و هشت دسیمتر مربع واقع در طبقه سه که مساحت 7/05 مترمربع آن بصورت بالکن است قدرالسهم از عرصه و سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمانها و آیین نامه اجرایی آن حدود آپارتمان شمالاً بطول 10 متر پنجره و دیواریست بفضای کوچه 10 متری شرقاً اول به طول 3/20متر دوم که شمالیست بطول 0/70 متر هردو قسمت مزبور پنجره و دیوار بست بفضای مشترک و طبقات دیگر سوم که شمالی است به طول 0/70 متر هردو قسمت مزبور پنجره ودیواریست بفضای خیابان 30متری چهارم بطول 7/05 متر درب و پنجره و دیواریست بفضای خیابان مزبور جنوباً به طول 1050 متر دیواریست اشتراکی با قطعه 38 تفکیکی اول بطول 6/95 متر درب و دیواریست اشتراکی با طبقات دیگر دوم که جنوبی است بطول 1/20 متر دیواریست براهرو فوق الذکر سوم بطول 3/30 متر دیواریست اشتراکی با قطعه 26 تفکیکی سقف با کف قطعه 37 تفکیکی مشترک است کف با سقف قطعه 17 تفکیکی ملاحظات سندقبلی از نوع اصلی با شماره 852571 سری ب سال 91 بعلت تغییر مالکیت ابطال گردید و سند جدید از نوع اصلی به شماره 153088 از نوع اصلی به شماره 153088 سری د سال 93 صادر شده است.

مشخصات ظاهری آپارتمان:

عبارت است از یکدستگاه آپارتمان با قدمت بالای چهل سال واقع در یک ساختمان شش طبقه با نمای کامپوزیت که طبقه زیرزمین آن تعمیرگاه خودرو می باشد و طبقه همکف شامل لابی و نگهبانی و واحد سرایداری و بانک تجارت و بانک سپه و داروخانه موجود می باشد و نیم طبقه اول آرایشگاه و چهارطبقه فوقانی و نیم طبقه آخر شامل 41 واحد آپارتمان بوده که در حال حاضر عمدتاً در ظاهر بصورت اداری مورد استفاده قرار دارد آپارتمان مورد ارزیابی در منتهی الیه شمال شرقی طبقه سوم قرار داشته و دارای بالکن و سه اطاق و سالن که با دیوار و پارتیش مجزا گردیده است و حمام سرویس ایرانی و آبدارخانه با کابینت ام دی اف بوده و سیستم گرمایش پکیج و شوفاژ و سرمایش اسپیلت می باشد کف واحد از نوع کفپوش لمینت مجموعاً ظاهر مناسب و تر و تمیز و مورد استفاده اداری قرار داشته است گرچه اشاره ای به کاربری غیر از مسکونی در مدارک ابرازی موجود نیست.

نظریه کارشناسی:

با عنایت به توضیحات فوق مستندات ابرازی و تحقیقات محلی به عمل آمده و عوامل موثر در امر ارزیابی فروش شش دانگ آپارتمان مذکور فارق از در نظر گرفتن هرگونه بدهی احتمالی و تسویه حساب از کلیه مراجع و سازمان های ذی ربط مانند شهرداری و دارایی و ثبت و بانک ها به طوریکه برای انتقال سند هیچگونه مانعی نداشته باشد برابر با مبلغ 42/712/000/000 ریال (معادل چهارمیلیارد و دویست و هفتاد و یک هزار و دویست تومان) می باشد.

مقرر گرديد  ششدانگ ملك فوق الذکر در روز یکشنبه مورخه 1400/9/14از ساعت 9 الي 9/30 از طريق مزايده حضوري در محل اجراي احكام مدني مجتمع قضائي شهيد بهشتي واقع در تهران خيابان سپهبد قرني بفروش برسد. مزايده از قيمت پايه كارشناسي مبلغ 42/712/000/000 ریال شروع و به كسي كه بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد فروخته خواهد شد. ده درصد مبلغ پيشنهادي في المجلس از خريدار اخذ و مابقي ثمن را خريدار مكلف است حداكثر ظرف مهلت يكماه از تاريخ برگزاري مزايده به حساب سپرده دادگستري واريز و قبض آن را به اين اجراء تحويل نمايد در غير اينصورت ده درصد دريافتي به نفع دولت ضبط و مراسم مزايده تجديد خواهد شد. طالبين مي توانند پنج روز قبل از مراسم مزايده به اجراي احكام مدني مراجعت تا ترتيب بازديد از مورد مزايده را فراهم نمايد.

                                              اجراي احكام مدني شعبه16مجتمع قضايي شهيد بهشتی-دهقان

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/14ساعت9الی9:30