فروش ملک اداری شش دانگ تهران بلوار افریقا

466151941000

توضیحات

9309982161700491

140068460000439634
شعبه چهارم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد صدر تهران

1400/09/06

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهي مزايده اموال غير منقول

باسمه تعالي

نظر به اين که طي دادنامه ي صادره ي شماره ي 9409972161700279 مورخه ي 1394/03/30 صادره از شعبه 81 دادگاه حقوقی  تهران و دادنامه شماره 970997220700128 مورخه ی 1397/02/29 صادره از شعبه 7 دادگاه تجدید نظر استان تهران خواهان شرکت توزیع داروپخش علیه آقای آریا بهرامی به پرداخت مبلغ 70میلیارد بابت وجه پیش پرداحت و مبلغ 50 میلیارد ریال بابت وجه التزام موضوع بند ب ماده 8-4 قرارداد و خسارت تاخیر در تادیه پرداخت خسارت دادرسی به مبلغ پنج میلیارد و نهصد و نودو نه میلیون و نهصد و پنجاه هزار ریال و مبلغ دویست میلیون ریال حق الوکاله در حق محکوم له  که با محاسبات صورت گرفته وفق مده ی 522 قانون آیین دادرسی مدنی  مبلغ محکوم به 443/641/980/754 ریال و نیم عشر دولتی 22/182/099/037 ریال محاسبه شد که در مجموع به ارزش 466/199/950/000 ریال از اموال محکوم علیه به فروش گذاشته خواهد شد که پلاک های ثبتی های  زیر از طريق ارجاع امر به کارشناس مورد ارزيابي کارشناسي قرار گرفته که مراتب ارزيابي کارشناسي به شرح ذيل است. در خصوص  ارزيابي پلاك هاي ثبتي 27403 لغايت 27422 فرعي همگي از 3467 اصلي از محل ملك به نشاني: تهران – بلوار آفريقا (جردن – نلسون ماندلا ) خيابان ناهيد شرقي – پلاك 21 بازديد و معاينه فني به عمل آمد كه گزارش آن تقديم حضور مي گردد : مشخصات ثبتي : بر اساس مدارك ابرازي پلاك هاي ثبتي 27403 لغايت 27422 فرعي همگي از 3467 اصلي، مفروز و مجزاشده از پلاك 4573 فرعي از اصلي مذكور واقع در بخش ثبتي11 تهران، حوزه ثبتي شميران. جهت 20 واحد آپارتمان فوق الذكر با پلاك هاي ثبتي مستقل و مورد الاشاره به نام شركت ليزينگ گسترآريا، در مورخ 1390/2/18 سند صادر و تسليم گرديده است و سپس در مورخ 1390/8/2 توسط دفترخانه 494 تنظيم اسناد رسمي تهران، مالكيت آن به آقاي آريا بهرامي انتقال قطعي يافته است و در همان تاريخ در رهن قرار گرفته است. حسب نامه شماره 139985652608000186 مورخ 1399/06/19 سند رهني به شماره 128972 ابطال گرديده است و مشخصات ثبتي واحد ها به شرح ( پيوست شماره 2 ) مي باشد. لازم به ذكر است فقط واحدهاي جنوب غربي، هريك داراي بالكن بمساحت 2/60 مترمربع مي باشند. پايان كار ساختماني : گواهي ساختماني به شماره 32045958 مورخ 86/8/1 صادر گرديده است كه ساختمان اسكلت بتني، مشتمل بر 20 واحد مسكوني ( در 5 طبقه ) به مساحت 2563/20 متر مربع، به انضمام 20 واحد انباري همگي واقع در زيرزمين؛ به مساحت 181 متر مربع، و 5 واحد پاركينگ در زير زمين ( به مساحت 168 متر مربع ) و 18 واحد پاركينگ ديگر در همكف ( به مساحت 497/50 متر مربع ) و يك سرايداري مشاعي مسكوني ( به مساحت 29 متر مربع ) و به همراه آسانسور و راه پله ( در هفت طبقه به متراژ 404/5 متر مربع ) و يك واحد مشاعي حمام و سونا (به مساحت 154 متر مربع در زيرزمين) در هفت طبقه و به متراژ 3997/20 متر مربع در عرصه اي به مساحت 956/73 متر مربع (بعد از اصلاحي) كه بر اساس پروانه ساختماني 30011195 مورخ 1385/2/26 شهرداري منطقه 3 تهران بنا گرديده است. (پايانكار پيوست شماره 3 ) و حسب مدارك ابرازي ( پيوست شماره 4 ) شهرداري جهت تغيير كاربري از مسكوني به اداري مبلغ 66/115/687/442 ريال تعيين كرده است كه مبلغ طي فيش و چك به شهرداري تهران پرداخت گرديده است. و شهرداري در خصوص وضعيت اداري بودن ملك ادعايي ندارد و به نظر مي رسد ، در زير زمين تغييراتي نسبت به پايان كار وجود دارد. مشخصات ظاهري : ملك مورد كارشناسي ساختماني است شمالي 7 طبقه شامل زيرزمين ، همكف و 5 طبقه روي همكف با قدمت حدود 14 سال با نماي كامپوزيت و پنجره هاي آلومينيومي ديوار محوطه با پوشش سنگ و سيمان و قسمت فوقاني ديوار نيز، به حفاظ فلزي تجهيز گرديده ،كف پياده رو سنگ فرش مالون اجرا شده است. ارتباط عمودي ساختمان به وسيله يك دستگاه آسانسور و راه پله كه ديوار هاي آن نيم سنگ و نيم ديگر آن كنيتكس يا رنگ آميزي ساده اجرا شده است و داراي حفاظ به صورت ديوار به ارتفاع حدود 50 سانتي متر بدون حفاظ و نرده مي باشد. درب ورودي نفر رو و درب ورودي پاركينگ هاي همكف و زير زمين كركره اي برقي مي باشد. ( حياط داراي باغچه با پوشش گياهي متنوع و حياط سازي شده و چندين اصله درخت با قدمت چند ساله در آن مي باشد. ) از طبقه زير زمين به عنوان سرايداري، پاركينگ، موتورخانه، انباري ها و طبقه همكف بصورت پاركينگ، نگهباني ورودي ساختمان و طبقات بالاي همكف: شامل 5 طبقه هر طبقه 4 واحدي ( در موقعيت هاي شمال غربي، شمال شرقي، جنوب شرقي و جنوب غربي ) داراي دو نورگيرمركزي مشرف به لابي و واحدهاي جنوبي و واحدهاي شمالي و يك نورگير بين واحد هاي شمالي مي باشد ديوار هاي مجاور پاسيوهاي داخلي با استفاده از بلوك آجري اجرا شده است. كف پاركينگ سنگ و ديوارها تا ارتفاع 80 سانتي متر سنگ و مابقي گچ كاري و رنگ آميزي مي باشد در بعضي قسمتهاي سقف پاركينگ بدليل پوشش تاسيسات بوسيله سقف ( كاذب – شبكه تايل) مورد اجرا قرارگرفته است. مشخصات ظاهري آپارتمان ها: هر واحد داراي آشپزخانه با كابينت MDF ، يك اتاق، سالن و سرويس بعضاً با توالت فرنگي مي باشد. و داراي چراغ هاي سقفي، كف فضاهاي اصلي ( غير از سرويس) بصورت لمينت، سقف و ديوارها گچ كاري با رويه رنگ آميزي ، در برخي از واحدها، قستهايي از سقف بصورت تايل آكوستيك اجرا شده، و پنجره ها آلومينيومي با شيشه دوجداره، سيستم گرمايش شوفاژ موتورخانه مركزي با رادياتورهاي آلومينيوم و سيستم سرمايش توسط دستگاه زنت با كانال كشي و تعدادي از واحدها به كولر گازي اسپيلت تجهيز گرديده است. داراي انشعابات يك كنتور آب مشترك، 20 كنتور برق اختصاصي تك فاز و يك كنتور برق عمومي سه فاز، و يك كنتور گاز عمومي مي باشد، در زمان بازديد واحد هاي طبقات 2- 4 – 5 تخليه و واحدهاي طبقات 1 و 3 در اختيار اشخاص غير بودند. و واحد هاي بازديد شده اخيراً نقاشي شده اند.  نظركارشناسي : با التفات به موارد مطروحه فوق الاشاره و مد نظر قرار دادن و عوامل موثر در قضيه از جمله موقعيت، مساحت ، فارغ از مسائل ثبتي و حقوقي مترتب بر ملك و مدارك ارائه شده در صورتيكه هيچگونه منعي براي نقل و انتقال و واگذاري نداشته و بلامعارض باشد، ارزش روز ششدانگ 1-27403/3467 به مساحت 149.11 به ارزش 91/702/650/000 ریال 2-27407/3467 به مساحت 140.11به ارزش 90/370/950/000 ریال 3-27408/3467 به مساحت 155.7 متر مربع به ارزش 99/648/000/000 ریال 4-27410/3467 به مساحت 127.91 متر مربع به ارزش 86/339/250/000 ریال و 5-27412/3467 به مساحت 155.7 متر مربع به ارزش 98/091/000/000 ریال  با قدرالسهم از عرصه و ساير مشاعات و مشتركات طبق قانون تملك آپارتمانها و آئين نامه اجرايي آن تعيين و اعلام مي گردد.

ارزش شش دانگ 5 واحد فوق الذکر مبلغ466/151/941/000 ریال  است که با رعايت ماده 51 قانون اجراي احکام مدني مقرر  6 دانگ 5 واحد مذکور (ششدانگ پلاک های ثبتي موصوف)  در روز  چهارشنبه مورخ 1400/09/24راس ساعت 10:00 صبح  از طريق مزايده در اتاق مزايده مجتمع قضائي شهيد صدر واقع در تهران ميدان شيخ بهايي    خيابان  شيخ بهائي  انتهاي کوچه  12 متري اول اتاق مزايده  واقع در طبقه اول  مجتمع قضائي شهيد صدر  به فروش برسد . مزايده از پايه قيمت کارشناسي شروع شده و فردي که بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد بعنوان برنده مزايده تلقي شده و موظف است مبلغ ده درصد قيمت پيشنهادي ( نقدا ويا طي يک فقره  چک بين بانکي معتبر  )  را في المجلس پرداخت نموده و الباقي  ثمن را ظرف مدت يک ماه از تاريخ مزايده  به صندوق سپرده دادگستري توديع نموده و قبض آن را تحويل دادگاه نمايد والا مبلغ ده درصد پرداختي به نفع صندوق دولت ضبط گرديده و مزايده تجديد ميگردد .طالبين شرکت در مزايده بعنوان خريدار ميتوانند 5 روز قبل از تاريخ مزايده با هماهنگي اين اجراي احکام از ملک موصوف بازديد بعمل آورند .ضمنا  کليه  هزينه هاي  مربوط  به خريدار    طبق تعرفه  به عهده  خريدار  يا برنده مزايده  مي باشد  واين اجراي  احکام هيچگونه  مسئوليتي در قبال  تحويل  ملک  به  برنده مزايده  ندارد  وتحويل  مستلزم  تقديم  دادخواست  مي باشد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/24ساعت10