فروش مشاع سرقفلی حجره

32500000000

توضیحات

9509980241300784

140068460000424010
شعبه 1 اجراي احكام مدني مجتمع شهيد باهنر تهران

1400/08/26

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

به موجب پرونده اجرایی به کلاسه 1/99003547/116ج-از شعبه 116 دادگاه حقوقی تهران -دادنامه 96001412مورخه 96/11/24-اجراییه 9900382مورخه 99/11/28-99002356مورخه 99/10/1532تجدیدنظر استان تهران -محکوم له آقای مرتضی سیاوشی فر فرند ابراهیم – محکوم علیه آقای ایاز بالازاده فرزند سهراب -محکوم به 1/515/000/000ریال اصل خواسته – خسارت تاخیرتادیه 5/402/624/621ریال -هزینه دادرسی 55/745/000ریال -هزینه کارشناسی 35/000/000ریال -نیم عشراجرای دولت 348/033/481ریال -حسب ارزیابی سرقفلی حجره 21/1سالن دی 4فاز2 میدان میوه و تره بارو به موجب ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی به شرح کارشناسی ذیل می باشد .

كارشناسي پرونده به شماره بايگاني 9903547 دعوي محكوم له آقاي مرتضي سياوشي به طرفيت آقاي ايازبالا زاده،پس از مطالعه پرونده و اطلاع از قرار صادره ، مبني بر مطالعه پرونده و در صورت لزوم اخذ توضيح از طرفين موضوع ارزيابي سرقفلي حجره 21.1 سالن D4 واقع در فازدو ميدان ميوه و تره بار مركزي تهران اقدام و نظريه كتبي و مستدل خود را به اين اجرا اعلام نمايد ، ضمن تماس تلفني با طرفين به آدرس فوق الذكر،مراجعه وپس از معاينه ملك و انجام بررسيهاي لازم ، نتيجه به شرح ذيل گزارش مي گردد: مشخصات مالكيت : حسب تصويرنامه مورخ 24/04/1397 به شماره 393038/614 مديرعامل ميادين ميوه و تره بارواگذاري حجره1/21-D4 به آقاي اياز بالازاده در قبال محل قديم ايشان در ميادين سنتي و بانظر اتحاديه صنف بارفروشان واگذار و با توجه به عدم تنظيم سند محل قديم از سوي مشار اليه به نام شهرداري تا كنون منجر به صدور سند سرقفلي محل جديد به نام ايشان انجام نگرديده است عليهذا دستور صادره از سوي آن مقام محترم در پرونده مربوطه درج و از موافقت با هر گونه نقل و انتقالي كه با اطلاع اين سازمان صورت پذيرد جلوگيري به عمل خواهد آمد . طي تماس تلفني با محكوم عليه ، ايشان اظهار كردند سه دانگ از سر قفلي محل مورد تعرفه با واسطه به آقاي كتابي(تابلوي نصب شده بالاي حجره) وا گذار شده و الباقي … در هنگام بازديد ، حجره مورد نظر، توسط آقايان سيد عرشيا كتابي با كد ملي 0110011554 و محمد نجفي خرم آباد با كد ملي 1670412091 تعرفه گرديد. مشخصات ظاهري ملك:حجره مورد تعرفه درزميني به مساحت تقريبي 152 متر مربع،با درب آهني ونماي سيماني داراي حدود 155 متر مربع سايبان ، سكوي بار انداز به مساحت 32.5 متر مربع ، داراي يك بر اصلي و دو بر فرعي و به صورت دو طبقه بوده كه داخل آن يك اتاق برق به مساحت تقريبي 24 متر مربع ، محل نصب كنتورهاي برق كلي مي باشد.الباقي آن در همكف بصورت يك اتاق (بدنه سنگ و سراميك)، يك سالن ، يك دفتر(بدنه كاغذ ديواري وشيشه سكوريت) ، يك آبدارخانه ( بدنه كاشيكاري) همگي با كف سنگ و سقف كاذب 60 در 60 ، يك راه پله جهت دسترسي به طبقه دوم ، يك انباري در زير راه پله ، طبقه دوم شامل يك راهروي دسترسي ، يك دفتر ، دو اتاق ، يك آشپزخانه ، حمام و سرويس ايراني و يك اتاقك در خرپشته مي باشد. مجموعه داراي آب و برق و گاز مي باشد.سرمايش با كولر آبي تامين مي شود. تبصره 1: اين گزارش با توجه به قرار صادره در اين شعبه تهيه شده و قابل استناد در ساير شعب ،دادگاه ها ،ودادسرا ها نمي باشد. تبصره 2: اين گزارش يا توجه به اسناد و مدارك موجود و بازديد انجام شده تهيه گرديده است و در صورت ارائه هرگونه مدرك جديد، با تائيد مقام محترم قضائي قابل بازنگري بوده و نظريه اصلاحي و يا تكميلي ارائه خواهد شد. نظريه كارشناسي : با عنايت به موارد مشروحه ،شامل مساحت ،موقعيت،كيفيت ، كاربري و در نظرگرفتن جميع جهات موثردرارزيابي،با فرض صحت اسنادومدارك ارائه شده توسط طرفين و موجود در پرونده ،بدون درنظرگرفتن هرگونه ديون احتمالي به افراد حقيقي وحقوقي،دوائردولتي،بانكها،شهرداري،مديريت ميدان ميوه و تره بار، دارائي و… و صرف نظر از مسائل حقوقي مترتب بر ملك ( صرف نظر از اينكه مالكيت سرقفلي به چه كسي تعلق دارد)، ارزش شش دانگ سرقفلي حجره مورد تعرفه براي فروش مشاعي ، به مبلغ سي ودو ميليارد و پانصد ميليون تومان ارزيابي و اعلام ميگردد. بنا بر اين با فروش هر يك سهم از هزار سهم از شش دانگ سر قفلي ، حدودا مبلغ سي و دو ميليون و پانصد هزار تومان از ديون محكوم عليه ادا مي گردد.( ميزان فروش بنا بر صلاحديد مقام محترم قضائي تعيين خواهد شد، و بستگي به ميزان محكوم به،تاخير تاديه ، بدهي هاي احتمالي و … داشته و در صلاحيت اينجانب نمي باشد. هزينه اياب و ذهاب و دستمزد طبق تعرفه مصوب به مبلغ پانزده ميليون و پانصدهزار تومان ، برآورد و اعلام ميگردد. با توجه به علي الحساب واريزي ، خواهشمند است دستور فرمائيد ، اقدامات لازم در خصوص واريز تتمه دستمزد به مبلغ چهارده ميليون تومان صورت گيرد.

تاریخ مزایده 1400/9/17 ساعت 12 الی 12/30 در مجتمع قضایی شهید باهنر طبقه همکف واحد مزایده اجرای احکام مدنی واقع در فلکه 4 تهرانپارس جنب اتوبان شهید باقری و اتوبان شهید زین الدین برگزار می گردد شرکت کنندگان با ارائه اصل کارت ملی وواریز 10 درصد مبلغ پیشنهادی به حساب سپرده دادگستری به شماره 2171299056001نزد بانک ملی فلکه 4 تهرانپارس کد 525 ویا پرداخت الکترونیک در واحد مزایده اقدام نموده والباقی ظرف مهلت 30 روز از تاریخ مراسم مزایده پرداخت شود در غیر اینصورت پس از کسر هزینه های اجرایی به نفع صندوق دولت ضبط می گردد در صورت تمایل به باز دید ملک 5 روز قبل از مراسم مزایده جهت هماهنگی به این واحد مراجعه شود .

مدیر واحد مزایده اجرای احکام مدنی  مجتمع قضایی شهید باهنر  پاکباز

تهران – فلكه چهارم تهرانپارس – مجتمع قضايي شهيد باهنر

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/17ساعت12الی12:30