فروش ماک مسکونی شش دانگ رباط کریم قریه لوط

9660000000

توضیحات

9809982290201166

140091460000478701
شعبه اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان رباط كريم

1400/08/27

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهي مزايده اموال غير منقول ( نوبت دوم)

به موجب پرونده کلاسه اجرايي 0000006 به ضرر محکوم عليه ايرج قمي و به نفع محکوم لهم (يوسف و عباس و فريده) قمي به خواسته تقسيم ترکه در حق محکوم لهم و مبلغ 5درصد محکوم به بابت نيم عشر دولتي که ملک توقيف شده که توسط کارشناس ارزيابي شده به شرح زير توصيف گرديده است شش دانگ عرصه و اعيان يک قطعه زمين به پلاک 183فرعي از 111اصلي قطعه 23تفکيکي با بناي احداثي در آن به مساحت 276متر مربع واقع در قريه لوط پيغمبر خيابان امام خميني کوچه شهيد بختياري کوچه زيتون پلاک 189انتقالي از سيف اله اروجي به نام مرحوم آقاي اصغر قمي فرزند مختار ثبت و صادر گرديده است و حدود و مشخصات ملک شمالا بطول 23متر و شرقا به طول 12 متر پي است و جنوبا اول بطول 13متر دوم بطول 10متر و غربا بطول 12متر پي ميباشد و ملک مذکور دو کله و در طبقه همکف بصورت ويلايي بنا شده و داراي زير بناي مسکوني به مساحت حدودا 180متر مربع و 100متر مربع حياط با يک سرويس بهداشتي مي باشد  و اسکلت بنا فلزي با طاق ضربي و نماي ساختمان سيمان سفيد و واحد ويلايي مشتمل بر دو اتاق خواب و هال مجزا و پذيرايي مجزا بصورتL شکل و آشپزخانه مجزا با کابيت فلزي و  کف حياط و واحد موزائيک و جنس ديوار و سقف گچ سفيدکاري شده و کف و آشپزخانه موزاييک و پنجره ها بغير از يکي از اتاق  خوابها و آشپزخانه که آلومينيومي است بقيه فلزي و ملک از نماي شمالي داراي ورودي پياده دو لنگه فلزي و از نماي جنوبي داراي پارکينگ سه لنگه فلزي مي باشد اين زمين از دو طرف محدود به زمينهاي مجاور بوده و از سمت شمال و جنوب به دو کوچه محدود مي باشد و ملک داراي آب برق گاز مجزا مي باشد پلاک فوق به قيمت 9/660/000/000ريال معادل نهصد و شصت و شش ميليون تومان ارزيابي گرديده است که در مورخ 1400/9/9 از ساعت 8صبح الي 9 صبح از طريق مزايده در دفتر اجراي احکام مدني دادگستري رباط کريم واقع در رباط کريم. بلوار امام خميني دادگستري رباط كريم به فروش برسد ، قيمت پايه از بهاي ارزيابي شده شروع و به کساني که بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد فروخته خواهد شد ، ده درصد مبلغ پيشنهادي في المجلس از برنده مزايده دريافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا يک ماه نسبت به پرداخت باقيمانده ثمن معامله اقدام نمايد ، در غير اين صورت ده درصد اوليه به نفع صندوق دولت ضبط و مزايده تجديد مي گردد. طالبين در صورت تمايل مي توانندطبق ماده 126 قانون اجرا پنج روز قبل از موعد مزايده به اين اجراء مراجعه تا ترتيب بازديد آنان از ملک مورد مزايده داده شود.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/09ساعت8الی9