فروش ماشین تیبا – مدل : 1394

1750000000

توضیحات

9809983030800462

140101460000156818
شعبه دوم اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان فرديس

1401/11/20

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

بسمه تعالی

آگهي مزايده اموال منقول

بموجب پرونده کلاسه فوق و اجراییه صادره از شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان فردیس محکوم له مجید شهمیری و محکوم علیهما فاطمه ، زهرا ، محمود ، ابراهیم ، حمیده ، منیژه ، احمد همگی شهمیری و محکوم علیه محکوم است به فروش یک دستگاه خودروی سواری تیبا به شماره انتظامی 161 د 67 ایران 38 (بابت تقسیم ترکه) ، با توجه به اينكه رای صادره به محكوم عليه ابلاغ شده و در مهلت مقرر نسبت به اجراي حكم اقدام ننموده است بنا به درخواست محکوم له به منظور استیفای وراث و هزینه اجرائی اموال منقول مذکورتوسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح زیر توصیف و ارزیابی شده و مقرر است در مورخ 1401/12/09 از ساعت 12:00 الی 12:30 در محل شعبه دوم اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان فردیس از طریق مزایده به فروش می رسد ، مزایده از مبلغ 1/750/000/000 ریال طبق نظریه کارشناسی شروع می شود و به هر شخص حقیقی وحقوقی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد ده درصد وجه مزایده فی المجلس بصورت وجه نقد یا چک بانکی تضمینی از خریدار اخذ والباقی ظرف مدت یک ماه از وی وصول خواهد شد و پس از انجام مراحل قانونی و صدور حکم تملیک مورد مزایده بنام خریدار منتقل خواهد شد درصورتیکه در مهلت مقرر خریدار وجه مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط ومزایده تجدید میگردد کلیه هزینه های نقل و انتقال به عهده محکوم علیه است واز محل فروش پرداخت خواهد شد طرفین میتوانند ظرف یک هفته از تاریخ مزایده نسبت به نحوه انجام مزایده اعتراض نماید که در این صورت تا رسیدگی به اعتراض از سوی دادگاه مورد مزایده به نام خریدار منتقل نخواهد شد ضمناً طالبین به شرکت در مزایده می توانند ظرف 5 روز قبل از مزایده با اطلاع این اجرا از مال مورد مزایده باز دید نمایند چنانچه روز مزایده مصادف با ایام تعطیل باشد روز بعد در همان ساعت ومکان برگزار خواهد شد مال مورد مزایده وبهای آن طبق نظر کارشناس بدین شرح است:

مشخصات خودرو : 

بشماره انتظامی ایران 38  161 د 67  – نوع: سواری – سیستم و تیپ : تیبا – مدل : 1394 – رنگ : سفید – شماره شاسی : 5823207 – شماره موتور : 8202825 – تعداد چرخ : 4 – تعداد محور : 2 – تعداد سیلندر : 4 – نوع سوخت : بنزین – ظرفیت : 5 نفر 

وضعیت ظاهری و فنی خودرو ( در بازدید ) : 

اطاق و بدنه : پهلوی چپ و درب عقب راست خط و خش دارد – داشبورت : سالم است – صندلی و تودوزی : سالم است – تجهیزات : کارخانه ای

نقایص ظاهری :

درب موتور جلو راست خوردگی و زنگ زدگی دارد – موتور : نیاز به سرویس دارد – گیربکس : سالم است – دیفرانسیل : سالم است – تایر ها : 50% آج دارد 

با استعلام از سامانه بیمه نامه مرکزی ، خودروی فوق تا تاریخ 21/11/1401 نزد شرکت بیمه ایران دارد

ارزش پایه خودرو : 

باعنایت به مراتب فوق همچنین میزان استهلاک بر مبنای سال تولید و کیلومتر کارکرد قیمت خودرو مبلغ 1/750/000/000ریال معادل یکصد و هفتاد و پنج میلیون تومان به نظر می رسد./

دادورز شعبه دوم اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان فردیس – حامد بزرگ امید

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/12/09