فروش فلزات غیرآهنی تهران ملارد

1125000000

توضیحات

9809982660400818

140091460000460960
شعبه اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان ملارد

1400/08/20

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهي مزايده اموال منقول (جلسه دوم)

در پرونده كلاسه 9901072 به موجب اجرائيه صادره از شعبه 1 دادگستری ملارد ، له آقای محمدرضا قادری هشت مرخ عليه اقای امیر هاشم شهیدی بنجار و عبداله خلیلی کردآبادی محكوم عليهم متضامنا محكومند به پرداخت مبلغ 2/296/371/042 ریال به عنوان اصل خواسته  و 50/000/000ریال نيم عشر دولتي در حق صندوق دولت چون نامبرده در موعد مقرر قانوني ، مفاد حكم را اجرا نكرده است . حسب تقاضاي محكوم له اموال منقول محكوم به شرح زير به وسيله اين مرجع توقيف و توسط كارشناس رسمي / خبره دادگستري ارزيابي گرديده است و مقرر است مزايده درتاريخ 1400/09/15 ساعت 8:00 در محل اجرای احکام مدنی دادگستری ملارد به فروش برسد مزايده از قيمت 1/125/000/000 ریال شروع مي شود و مال متعلق به كسي است كه بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد . قيمت مزايده به صورت وجه نقد يا موجودی در کارت بانکی (به همراه پرینت موجودی) في المجلس از برنده مزايده دريافت مي شود و الباقي وجه ظرف مهلتی كه از سوي اين مرجع تعيين مي گردد و حداكثر يك ماه از تاريخ مزايده تجاوز نخواهد كرد از خريدار اخذ به نامبرده تحويل خواهد شد در صورتي كه برنده مزايده در موعد مقرر بقيه بهاي اموال را پرداخت نکرد 10 درصد مبلغ پرداخت شده به نفع دادگاه ضبط و مزايده تجديد مي گردد .

اعتراض راجع به تخلف از مقررات مزايده ظرف يك هفته از تاريخ فروش به دادگاه داده مي شود و قبل از مهلت مذكور يا قبل از اتخاذ تصميم دادگاه ( در صورت وصول شكايت )مال به خريدار تسليم نخواهد شد ضمنا”طالبین مي توانند ظرف پنج روز قبل از مزايده به دفتر اجرا مراجعه و با هماهنگي اجرا از اموال بازديد و اموال مورد مزايده و بهاي آن بدين شرح است .(مزایده 15 کیلو گرم مس ایزوتوپ 63/65 با خلوص بالا(99/999) از قرار هر کیلوگرم برابر با 75/000/000 ریال که مجموعا 1/125/000/000 ریال ارزش گذاری گردیده از جمله فلزات غیر اهنی است که برای مصارف خاص صنایع الیاژی پزشکی و داروسازی و.. استفاده می شود)

دادورز اجراي احكام مدني دادگستري ملارد

عبدالملکی

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/15ساعت8