فروش فروشگاه وین مارک

رایگان

توضیحات

شماره پرونده:
9809988525200168
شماره آگهی:
140028460000012862
شعبه صادر کننده:
شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان تويسركان
تاریخ صدور:
1400/02/12
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهي فروش اموال غیر منقول

حسب درخواست آقای علیمحمد محمد صا لحی ملک شماره یک فرعی از 168اصلی بخش یک تویسرکان به مالکیت آقای رضا فتحی واقع در تویسرکان خ حافظ شرقی روبروی فروشگاه وین مارک که عرصه آن 30/125 متر مربع ودارای امتیاز آب وبرق وگاز که توسط كارشناس رسمی این اجرا به مبلغ سه میلیارد وهشتصد میلیون ریال ارزيابي گرديده و در تاريخ 04/03/1400روزسه شنبه ساعت10صبح به مزايده وفروش گذارده ميشود ومزايده از مبلغ كارشناسي شده شروع وبه بالاترين قيمت پيشنهادي از سوي برنده مزايده واگذار مي گردد از كسانيكه تمايل دارند در مزايده شركت نمايند دعوت ميشود كه پنچ روز قبل از شروع مزايده وبا هماهنگي اين اجرا از ملك ياد شده بازديد ودر وقت مقرر فوق جهت شركت در مزايده در اجراي احكام حاضر شوند ضمنا ده درصد از كل قيمت في المجلس ومابقي ظرف يك ماه از برنده مزايده اخذ خواهد شد

مدیر اجراي حقوقي دادگستري شهرستان تويسركان- نانکلی

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400.3.4 ساعت10صبح