فروش ضایعات و آهن آلات اموالی اسقاطی به صورت کیلویی بیمارستان شهید فقیهی

300000000

توضیحات

فروش ضایعات و آهن آلات اموالی اسقاطی به صورت کیلویی بیمارستان شهید فقیهی

کلیه مراحل این مرحله دربسترسامانه ستاد به نشانیwww.setadin.irبه صورت الکترونیکی برگزارمیگردد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/08/29