فروش شش دانگ یک قطعه زمین شهریار خ فردیس

70000000000

توضیحات

140001920000721513

140001460000112965
شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان فرديس

1400/08/19

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

به موجب پرونده کلاسه 352-353-354-355-356- 0000351 این اجرا ودادنامه واجرائیه صادره از شعبه4 دادگســتری لـه اکبر کریمی وعلیه محسن چگینی که محکوم علیه محکوم است  به پرداخت مبلغ14/000/000/000 ريال بابت اصل خواسته ومبلغ 490/000/000ریال در حق محکوم له ومبلغ 5 درصد ریال نیم عشر دولتی با توجه به اینکه اجرائیه صادره به محکوم علیه ابلاغ شده ودر مهلت مقرر نسبت به اجرای حکم اقدام ننموده است بنا به درخواست محکوم له به منظور استیفای محکوم به وهزینه اجرائی اموال غیر منقول متعلق به پلاک ثبتی41636 /163 از سوی این اجرا توقیف وتوسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح زیر توصیف وارزیابی شده ومقرر است در مورخ29/8/1400 از ساعت 8 الی 30/8 در محل اجرای احکام مدنی دادگاه حقوقی فردیس از طریق مزایده به فروش می رسد ، مزایده از مبلغ 70/000/000/000 ریال نظریه کارشناسی شروع می شود وبه هر شخص حقیقی وحقوقی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد ده درصد وجه مزایده فی المجلس بصورت وجه نقد یا چک بانکی تضمینی از خریدار اخذ والباقی ظرف مدت یک ماه از وی وصول خواهد شد وپس از انجام مراحل قانونی وصدور حکم تملیک مورد مزایده بنام خریدار منتقل خواهد شد  درصورتیکه در مهلت مقرر خریدار وجه مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط ومزایده تجدید میگردد کلیه هزینه های نقل وانتقال به عهده محکوم علیه است واز محل فروش پرداخت خواهد شد طرفین میتوانند ظرف یک هفته از تاریخ مزایده نسبت به نحوه انجام مزایده اعتراض نماید که در این صورت تا رسیدگی به اعتراض از سوی دادگاه مورد  مزایده به نام خریدار منتقل نخواهد شد ضمناً طالبین به شرکت در مزایده می توانند ظرف 5 روز قبل از مزایده با اطلاع این اجرا از مال مورد مزایده باز دید نمایند چنانچه روز مزایده مصادف با ایام تعطیل باشد روز بعد در همان ساعت ومکان برگزار خواهد شد مال مورد مزایده وبهای آن طبق نظر کارشناس بدین شرح است  :احتراماً عطف به قرارکارشناسی صادره از آن شعبه محترم به مورخه 1/7/1400 در خصوص ارزیابی پلاک ثبتی 41636/163 ، ملکی آقای پرهام چگینی فرزند محسن بشماره ملی 4312927170 اینجانب در معیت وکیل مالک آقای سید میثم حسینی و با راهنمایی وی از محل وقوع ملک به آدرس جاده شهریار – شهرک وحدت خیابان شهید حاج مرتضی مصیب زاده خیابان یکم غربی ( خیابان شهید علی اصغر رحیمی ) پشت صنایع سنگ ممتاز – قطعه دوم تفکیکی مراجعه ، بازدید و پس از بررسی های لازم نتیجه بشرح ذیل تقدیم حضور میگردد : ملک تعرفه شده عبارت است از شش دانگ یک قطعه زمین بایر به مساحت 15/378 متر مربع به ابعاد (65/23X16) از پلاک ثبتی بشماره 41636/163 مفروز و مجزا شده از پلاک 3797 قطعه 2 تفکیکی در شهرستان فردیس ناحیه سرحد آباد دارای یک جلد سند مالکیت تک برگی به ( شماره سریال 877047/هـ/98 ) که بتاریخ 07/07/1399 در اداره ثبت و اسناد شهرستان فردیس به ثبت رسیده است . زمین مورد نظر در داخل بافت و حریم شهری قرار دارد در هنگام بازدید هیچگونه بنایی در پلاک فوق الذکر (41636/163 ) مشاهده نگردید . با عنایت به مطالب معروضه فوق و با توجه به موقعیت استقرار ملک ابعاد و متراژ ، نوع کاربری و با در نظر گرفتن جمیع جهات موثر در ارزیابی در صورتیکه منعی از نظر نقل و انتقال وجود نداشته باشد و بدون در نظر گرفتن تعهدات و دیون احتمالی ارزش شش دانگ پلاک موصوف ( 41636/163) به مبلغ 70/000/000/000 میلیارد ریال( هفتاد میلیارد ریال )  ارزیابی و اعلام می گردد .  آدرس ملک مورد نظر  : جاده شهریار – شهرک وحدت خیابان شهید حاج مرتضی مصیب زاده خیابان یکم غربی ( خیابان شهید علی اصغر رحیمی ) پشت صنایع سنگ ممتاز – قطعه دوم تفکیکی

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/08/29ساعت8الی8:30