فروش شش دانگ کتابخانه تهران خ ولیعصر

83500000000

توضیحات

9809980259500271

140068460000433076
اجراي احكام شعبه 57 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد مدني تهران

1400/09/02

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده اموال غیرمنقول

 

نظر به اینکه طبق دادنامه شماره 9909970259500587مورخ 99/04/30 موضوع دعوی براتعلی جعفری معطر به طرفیت مینا جعفری  با موضوع دستور به فروش ششدانگ دانگ  قطعه دوم تفکیکی در پلاک ثبتی شماره1413بخش5تهران   ملک فوق توسط کارشناس رسمی به مبلغ 83/500/000/000ریال براورد قیمت گردیده است .

 

نظریه  هیات کارشناسی به شرح زیر میباشد:

پلاك ثبتي فوق‌الاشاره به نشاني تهران – خيابان وليعصر (عج) – پل امير بهادر – خيابان بشيري – كوچه وزيري – كوچه عروضي – پلاك 9 (كد نوسازي18776066) بازديد و معاينه به عمل آمد.

. 1- اسناد و مدارك: 1-1- مطابق تصوير دفترچه سند مالكيت با شماره ورقه مالكيت 138620 – شماره ملك 2 فرعي از 1413 اصلي شماره ثبت 861 دفتر 7 صفحه 154 – بخش 5 تهران – تاريخ ثبت بيست و هفتم خرداد يكهزار و سيصد و پنجاه و چهار – مالك اوليه آقاي حسين يزديان – ملك و محل آن پنج دانگ مشاع از ششدانگ يكبابخانه احداثي در يكقطعه زمين بمساحت دويست و چهل و نُه متر و سي و يك دسيمترمربع قطعه دوم تفكيكي واقع در بخش پنج قنات آباد تهران – حدود و مشخصات طبق صورتمجلس تفكيكي شمالاً بطول هفت متر و هفتاد سانتيمتر ديوار بديوار پلاك 1415 شرقاً اول نوزده متر و سي سانتيمتر دوم كه شمالي است بطول نُه متر و هفتاد سانتيمتر هر دو قسمت ديوار بديوار پلاك 1414 سوم پنج متر و بيست سانتيمتر ديواريست بكوچه جنوباً اول پخي است بطول بيست و پنج متر و بيست سانتيمتر ديوار بديوار قطعه قطعه اول تفكيكي پلاك يك فرعي از 1413 اصلي – سپس مع الواسطه بالمناصفه به آقاي حسن و براتعلي جعفري معطر انتقال قطعي يافته است. 1-2- مطابق تصوير دفترچه سند مالكيت با شماره ورقه مالكيت 138619 – شماره ملك 2 فرعي از 1413 اصلي شماره ثبت 19339 دفتر 165 صفحه 177 – بخش 5 تهران – تاريخ ثبت بيست و هفتم خرداد يكهزار و سيصد و پنجاه و چهار – مالك اوليه بانو پري چهره قاضي زاهدي – ملك و محل آن يك دانگ مشاع از ششدانگ يكبابخانه احداثي در يكقطعه زمين بمساحت دويست و چهل و نُه متر و سي و يك دسيمترمربع قطعه دوم تفكيكي واقع در بخش پنج قنات آباد تهران – حدود و مشخصات مطابق مندرجات رديف 1 فوق – سپس مع الواسطه بالمناصفه به آقاي حسن و براتعلي جعفري معطر انتقال قطعي يافته است. 1-3- مطابق مندرجات قبض عوارض نوسازي و بهاي خدمات مديريت پسماند مساحت بناي احداثي 274 مترمربع مي‌باشد. 2- مشخصات فني ملك: عرصه پلاك ثبتي تعرفه شده به صورت ال شكل است و از سمت جنوب محدود به گذر و از سمت شرق محدود به پلاك مجاور و گذر، از سمت شمال و غرب محدود به پلاك هاي مجاور است. بناي احداثي در آن ساختماني نسبتاً قديمي شامل طبقات همكف و اول و بانضمام زيرزمين است. نماي ساختمان با پوشش از سنگ و پنجره‌هاي منصوبه پروفيل آهن و شيشه‌خور است. حياط با كفپوش از موزائيك است و داراي دو درب بزرگ به گذر جنوبي است. در حياط يك چشمه سرويس بهداشتي احداث شده است. بناي احداثي با ديوارهاي باربر و سقف طاق ضربي و تيرآهن احداث شده است. بخشي از سمت شرقي حياط با سقف سبك مسقف شده است و به صورت پاركينگ است. طبقه زيرزمين كه در زير بخشي از طبقه همكف احداث شده است و از سمت حياط داراي پنجره با ارتفاع كوتاه است به صورت يك اطاق انبار با كفپوش از موزائيك و ديوار پوشش سيمان و رنگ است. طبقه همكف داراي هال پذيرايي با پنجره و درب به بالكن، دو اطاق خواب در سمت شمالي كه از پاسيو نور مي گيرند، سرويس حمام (كفپوش موزائيك و ديوار تا نيمه پوشش كاشي و داراي وان)، آشپزخانه با كفپوش از موزائيك و ورق پي‌وي‌سي و كابينت فلزي است. كفپوش واحد از موزائيك و موكت و ديوار پوشش گچ و رنگ است. طبقه همكف به صورت مسكوني مورد بهره برداري قرار داشت. طبقه اول (روي همكف) مشابه با طبقه همكف است با اين تفاوت كه داراي سرويس بهداشتي داخل طبقه است و لذا آشپزخانه آن كوچكتر از طبقه همكف است و كفپوش آشپزخانه نيز از موزائيك است. طبقه اول در زمان بازديد اين هيئت تخليه و فاقد ساكن مشاهده گرديد. سيستم سرمايش كولر آبي و سيستم گرمايش بخاري گازي است. داراي دو رشته انشعاب برق، انشعاب آب و انشعاب گاز شهري مي‌باشد. * حسب استعلام از سامانه طرح تفصيلي شهرداري تهران پلاك ثبتي مورد ارزيابي با كد نوسازي 18776066 در بافت فرسوده و در زير پهنه R251 واقع شده و عرصه پلاك ثبتي از سمت گذر جنوبي و گذر شرقي داراي اصلاحي آتي در تعريض گذر مي‌باشد (كوچه عروضي با عرض 8 متر و معبر بي نام با عرض 6 متر). 3- حدود و شمول كارشناسي: گزارش كارشناسي تقديمي با فرض صحت و اصالت مدارك ابرازي، فارغ از هر گونه قيود احتمالي از جمله ترهين و معارض، فارغ از هر گونه بدهي و ديون احتمالي به اشخاص حقيقي و حقوقي، فارغ از هر گونه موانع احتمالي ثبتي و قانوني در انتقال قطعي عين و منافع ملك مورد ارزيابي، فارغ از احراز مالكيت و انتساب آن به اشخاص حقيقي و حقوقي تنظيم شده است. چنانچه متعاقباً اسناد و مدارك جديدي ارائه گردد كه در امر ارزيابي موثر باشد مسئوليتي متوجه اين هيئت كارشناسي نبوده و حسب‌الامر مقام محترم قضايي گزارش كارشناسي قابل بازنگري مي‌باشد. 4- نظريه كارشناسي: با توجه به توضيحات ارائه شده فوق و در نظر گرفتن عوامل و شرايط موثر بر امر ارزيابي از جمله مساحت عرصه و ابعاد و شكل آن، كيفيت و كميت اعياني احداثي و انشعابات منصوبه، گذرهاي مجاور، دسترسي، بافت منطقه‌اي، و كاربري؛ ارزش ششدانگ عرصه و اعيان پلاك ثبتي 2 فرعي از 1413 اصلي بخش ثبتي 5 تهران برابر 83،500،000،000 ريال (هشتاد و سه ميليارد و پانصد ميليون ريال) معادل هشت ميليارد و سيصد و پنجاه ميليون تومان برآورد و اعلام مي‌گردد.

 

لذا مقرر گردید ملک مذکور در تاریخ 1400/09/14  از ساعت 14 الی 13/30  در شعبه 57 مجتمع قضایی شهید مدنی تهران واقع در خیابان انقلاب خیابان قدس روبروی خیابان پور سینا از طریق مزایده به فروش برسد. مزایده از قیمت پایه شروع و کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده خواهد بود. ده درصد ثمن معامله فی المجلس از برنده مزایده اخذ و خریدارباید ظرف مدت یک ماه از تاریخ مزایده الباقی مبلغ را به حساب سیبای شماره 2171299079005 نزد بانک ملی شعبه بزرگمهر کد 603 به نام حساب سپرده جاری مجتمع قضائی واریز نموده و قبض آن را به این شعبه تسلیم نماید. درغیر اینصورت 10 درصد پرداختی به نفع دولت ضبط میگردد. .

  و این شعبه هیج گونه مسولیتی نسبت به تخلیه ندارد

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/14ساعت13:30 الی14