فروش شرکت صنایع غذایی وستا سلامتی جاوید

60000000000

توضیحات

9909980229300414

140068460000489202
اجراي احكام شعبه 33 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد مدني تهران

1400/10/05

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده اموال غیرمنقول پرونده کلاسه 0000391 / ج

موضوع اجراییه به شماره 140068420000827158 مورخ 1400/08/15 حسب تقاضای محموم له آقای اکبر قصاب زاده علمداری به طرفیت آقای حسین فرشباف شمالی در راستای رای داوری مورخ 1398/10/13

1- نام ونام خانوادگی صاحب شرکت : آقایان اکبر قصاب زاده علمداری – و حسین فرشباف شمالی 

2-محل وقوع ملک و توصیف اجمالی و کاربری آن: استان البرز – شهرک صنعتی نظر آباد – میدان فناوری – کوچه نرگس – انتهای کوچه شرکت وستا سلامتی جاوید ، شرکا شرکت مذکور که هر یک به هنگام داوری با خانواده خود مالک 50 درصد یا 1/2 سهام شرکت موصوف مس باشند . و طبق آگهی تاسیس ثبتی پیوست آنرا در اداره ثبت شرکت های تهران با احداث کارخانه توولید روغن دانه های گیاهی در شهرک صنعتی نظر آباد با سرمایه مشترک و با نصب ماشین آلات و حتی تولید آزمایشی بنا به اختلافات مالی و غیر مالی فیمابین و عدم تفاهم در ادامه فعالیت شرکت موصوف و کارخانه احداثی از سال 1392 تاکنون بدون هیچ فعالیتی متوقف و فاقد هر گونه تولید و در آمده بوده و صرفا هزینه های جاری نگهداری از قبیل آب و برق و گاز و شارژ و نگهبانی و غیره را به صاحبان سهام شرکت تحمیل می نماید .                                                                                                                                                                                                                       3-مورد مزایده  فروش شرکت صنایع غذایی وستا سلامتی جاوید ( سهامی خاص )  مذکور می باشد که طبق رای داوری  ارزش آن را به مبلغ پایه مزایده60/000/000/000  ریال تعین نموده است

مقرر گردید ملک  مذکور در تاریخ  1400/10/13  از ساعت13:00  الی 13:30در واحد مزایده مجتمع قضایی شهید مدنی بلوار کشاورز خ قدس روبروی خ پورسینا قسمت مزایده مجتمع قضائی شهید مدنی از طریق مزایده به فروش برسد.مزایده از قیمت پایه شروع و کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده خواهد بود.ده درصد ثمن معامله فی المجلس از برنده مزایده اخذ و خریدارباید ظرف مدت یک ماه از تاریخ مزایده الباقی مبلغ را به حساب سیبای شماره 2171299079005  به نام  سپرده دادگستری نزد بانک ملی شعبه بزرگمهر واریزنموده و قبض آن را به این شعبه تسلیم نماید.درغیر اینصورت 10 درصد پرداختی به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد.بدیهی است در صورت پرداخت کل ثمن در موعد مقرر و تائید مزایده، ملک  مذکور به نام خریدار منتقل خواهد شد.کسانیکه که تمایل  به شرکت در مزایده و بازدید ملک موصوف را دارند می توانند 5 روز قبل از مزایده به اجرای احکام این شعبه مراجعه تا مقدمات بازدید آنها فراهم گردد.ضمنا هزینه انتقال سند رسمی به عهده خریدار می باشد و این شعبه هیج  تعهدی در خصوص تخلیه و تحویل ملک موصوف ندارد.

 

 

 

قاضي واحد اجراي احكام مدني اجراي احكام شعبه 33 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد مدني تهران – حميد يزداني

 

تهران – خيابان انقلاب – خيابان قدس – روبروي خيابان پورسينا – مجتمع قضائي شهيد مدني تهران

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/10/13  از ساعت13:00  الی 13:30