فروش شانزده گالن نانو شیشه کنسانتره (ظروف پلاستیکی آبی رنگ)

14400000000

توضیحات

9509982140200813

140068460000411814
شعبه 1 اجراي احكام مدني دادسراي ناحيه6 تهران

1400/08/22

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهي مزايده اموال منقول (نوبت اول)

به موجب دستور مزایده و فروش شماره 140068990043678971 – 1400/08/04 صادره از شعبه دوم اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه شش تهران در خصوص ارزیابی قیمت پایه مزایده شانزده گالن نانو شیشه کنسانتره (ظروف پلاستیکی آبی رنگ) در ظروف با بسته بندی گالن بیست لیتری به شرح ذیل:

1 – نانو شیشه کنسانتره هر گالن بیست لیتری در سایت شرکت برابر با 2/000/0000/000 ريال و شانزده گالن برابر با 32/000/000/000 ريال

2-  نانو شیشه کنسانتره هر گالن بیست لیتری در بازار مصرف برابر با 900/000/000 ريال و شانزده گالن برابر با 14/400/000/000 ريال

اموال در نشانی: تهران خیابان فدائیان اسلام کوچه شهریاری پلاک 9 انبار صدر قائم توقیف و تحویل امین اموال گردیده و همچنین توسط كارشناس رسمي دادگستري بشرح ذيل ارزيابي و مقرر گرديده ، در روز یکشنبه مورخه 1400/09/07 از ساعت 09:30 الي 10:00 صبح در محل اجراي احكام مدنی اين دادسرا از طريق مزايده حضوري بفروش برسد. مزايده از قيمت ارزيابي شده شروع و به كساني كه بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايند واگذار خواهد شد. ضمناً في المجلس 10 درصد از قيمت پيشنهادي از برنده مزايده اخذ و به حساب 2171299041006 نزد بانك ملي شعبه هفت تیر کد 444 واريز خواهد شد و خريدار موظف است باقيمانده ثمن مورد مزايده را ظرف يكماه از تاریخ برگزاری مزایده پرداخت نمايد. در غير اينصورت بدواً هزينه هاي انجام شده از سپرده اخذ و الباقي به نفع دولت ضبط مي گردد.

مشاهدات کارشناسی: چون نمونه‌ها از یک طرف دارای پلمپ بوده و امکان شکستن پلمپ در همه نمونه‌ها مقدور نمی‌باشد و از طرف دیگر انجام تست برای تک تک نمونه‌ها بسیار زمان‌بر می‌باشد، هنگام فروش اصالت تک تک گالن‌ها از تولید کننده استعلام می‌گردد.

نظریه کارشناسی: کل مبلغ ارزیابی برای شانزده گالن نانو شیشه کنسانتره (با 55% تخفیف)  برابر با 14/400/000/000 ريال معادل یک میلیارد و چهارصد و چهل میلیون تومان برآورد می گردد.

ضمنا طالبین می توانند پنج روز قبل از موعد برگزاری مزایده جهت بازدید از اموال فوق به شعبه اول اجرای احکام مدنی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه شش تهران مراجعه نمایند.

صالحی – مدیر دفتر شعبه اول اجرای احکام مدنی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه شش تهران

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/07ساعت9:30الی10