فروش سیم کارت همراه اول

7810000000

توضیحات

9609982161201139

140068460000438419
شعبه سوم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد صدر تهران

1400/09/06

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزايده تلفن همراه اول

 

به موجب پرونده اجرایی کلاسه 98002621/ ج3 و دادنامه و اجراییه صادره ازشعبه 47دادگاه عمومی حقوقی تهران له بانک توسعه تعاون  با وکالت آقای جسین نجارلو علیه آقای رضا و سعید یاوری و غیرو که بموجب آن محکوم علیهم به پرداخت مبلغ 13/605/983/449 ریال  بابت اصل خواسته در حق محکوم له و نيز به پرداخت مبلغ 680/299/172 ريال بابت هزينه اجرائي محکوم شده است. که حسب تقاضای محکوم له و به منظور استيفاء محكوم به 1-خطوط سیم کارت های مربوط به محکوم علیه آقای رضا حیدری 09126120349  و 09183334447  که ارزش پایه سیم کارت 09126120349  بمبلغ 50/000/000  ریال و سیم کارت 09183334447  بمبلغ 55/000/000  ریال و در مجموع دو سیم کارت بمبلغ 105/000/000  ریال می باشد.

2-خطوط سیم کارتهای مربوط به محکوم علیه آقای رضا احمدمعظم 09122790400  و 09129304398  و 09120157262 که ارزش پایه سیم کارت 09122790400  بمبلغ 125/000/000  و سیم کارت 09129304398 بمبلغ 27/000/000  ریال و سیم کارت 09120157262 بمبلغ 23/000/000  ریال و در مجموع سه خط بمبلغ 175/000/000  ریال می باشد.

3-خطوط سیم کارتهای مربوط به محکوم علیه آقای صادق امینی 09128509098  و 09194971288 و 09195372129 و 09190449570  و 09903509098 که ارزش پایه سیم کارت دائمی 09128509098 بمبلغ 000/000/50 ریال و ارزش پایه خطوط اعتباری 09194971288 و 09195372129 و 09190449570  و 09903509098 هریک بمبلغ 000/500 ریال و در مجموع پنج خط بمبلغ 000/000/52 ریال می باشد.

4-خطوط سیم کارتهای مربوط به محکوم علیه رضا یاوری 09129497163 و 09129479164 و 09129479165 و 09129479166 و 09129479167  که ارزش پایه سیم کارت های دائمی فوق هریک بمبلغ 000/000/27 ریال و در مجموع پنج سیم کارت بمبلغ 000/000/135 ریال میباشد.

5-خطوط سیم کارت مربوط به محکوم علیه آقای محید یاوری 09128882249 و 09128595414 و 09128995889 و 09129314108 و 09129474014 و 09198150114 که ارزش پایه سیم کارت 09128882249 بمبلغ 000/000/90 ریال و سیم کارت 09128595414 بمبلغ 000/000/45 ریال و سیم کارت 09128995889 بمبلغ 000/000/45 ریال و سیم کارتهای دائمی 09129314108 و 09129474014 هریک بمبلغ 000/000/26 ریال و خط سیم کارت اعتباری 09198150114 بمبلغ 000/000/1 ریال و در مجموع شش سیم کارت جمعا بمبلغ 000/000/233 ریال میباشد.

6-خطوط سیم کارت مربوط به محکوم علیه آقای سعید یاوری 09124227099 و 09905490130 که ارزش پایه خط سیم کارت دائمی 09124227009 بمبلغ 000/000/80 ریال و خط سیم کارت اعتباری 09905490130 بمبلغ 000/000/1 ریال و در مجموع دو سیم کارت بمبلغ 000/000/81 ریال می باشد.

توضیح اینکه خط سیم کارت شماره 09128595414 متعلق به آقای مجید یاوری در نامه ارسالی دوبار تکرار شده بود که یک مورد آن بلحاظ تشابه حذف گردید.

ارزش پایه 6 ردیف سیم کارت های فوق جمعا بمبلغ 000/000/781 ریال معادل هفتاد و هشت میلیون و یکصد هزار تومان اعلام و برآورد می گردد.

 

مقرر گرديد خطوط تلفن همراه اول فوق الذکر موصوف درروز سه شنبه  مورخ 1400/10/14 ساعت  8/30 صبح  در اتاق مزایده اجرای احکام مجتمع قضائی شهید صدر تهران به آدرس تهران خ شیخ بهائی خيابان دوازده متری اول طبقه اول مجتمع قضايي شهيد صدراز طریق مزایده به فروش می رسد ، قيمت خطوط تلفن همراه  از پايه بهاي ارزيابي شده توسط کارشناس شروع و به شخص حقيقي و حقوقي كه بالاترين مبلغ را پيشنهاد نمايد فروخته خواهد شد ده درصد بهاء ( آخرین مبلغ پيشنهادي ) نقداً و في المجلس از برنده مزايده اخذ و الباقي ظرف يك ماه از تاريخ برگزاري مزايده نيز بايد در صندوق دادگستري توديع و پس از انجام مراحل قانوني و صدور حكم تمليك مورد مزايده بنام خريدار منتقل خواهد شد ، در صورتيكه در مهلت مقرر خريدار وجه مزايده را پرداخت ننمايد سپرده وي پس از كسر هزينه هاي مزايده به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد ميگردد كليه هزينه هاي نقل و انتقال به عهده محكوم خریدار مزایده می باشد .

مدير شعبه سوم اجراي احكام مدني مجتمع قضایی صدر-ابراهیمی

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/10/14ساعت8:30