فروش سیم کارت به شماره09912450574

470000

توضیحات

9809980330300249

140091460000465404
شعبه اول اجراي احكام مجتمع شماره بيست و چهار شوراي حل اختلاف شهر تهران

1400/08/23

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

به موجب پرونده اجرایی به کلاسه9900504 /ش ج مطروحه در شعبه اول اجرای احکام شورای حل اختلاف شهید باهنر تهران (24) محکوم علیه خانم فاطمه قلی پور محکوم است به پرداخت مبلغ 523/499/105 ریال (پانصد و بیست و سه میلیون و چهارصد و نود و نه هزار و یکصد و پنج ریال ) بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه در حق محکوم له آقای امیر هوشنگ جوهر طهرانی و نیز مبلغ 26/000/000 ریال بابت هزینه اجرایی در حق صندوق دولت که طی عملیات اجرایی 4 رشته خط نلفن همراه به شماره های 09912450574 -09912519345-09912519361-09912797556 از اموال محکوم علیه توقیف و این اجرای احکام قصد دارد 4 رشته خط تلفن همراه اعلامی را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند کارشناس رسمی دادگستری خط های مذکور را به ترتیب به میزان  470/000ریال (چهل و هفت هزار تومان)  440/000 ریال (چهل و چهار هزار تومان ) 420/000ریال (چهل و دو هزار تومان ) 450/000 ریال (چهل و پنج هزار تومان ) ارزیابی شده است مبلغ /000/0004 ریال (چهارصد هزار تومان ) بابت هزینه کارشناسی از سوی محکوم له پرداخت شده است پس از ابلغ نظریه کارشناسی به طرفین و مصون ماندن از اعتراض نهایتا وقت مزایده برای تاریخ 1400/09/03 از ساعت 12:30 الی 13 تعیین شده است .مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به کسانی که بالاترین قیمت را پیشنهاد  دهند فروخته خواهد شد برنده مزایده میبایست 10 درصد مبلغ پیشنهادی را یک ماه از تاریخ مزایده تودیع در غیر این صورت 10 درصد پرداختیپس از کسر هزینه های اجرایی به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده در وقت انجام خواهد شد مزایده در روز و ساعت اعلامی در اتاق اجرای احکام شورای حل اختلاف شهید باهنر تهران به آدرس تهران فلکه چهارم تهرانپارس تقاطع اتوبان باقری و زین الدین مجتمع قضایی شهید باهنر جنب مجتمع قضایی شورای حل اختلاف شهید باهنر تهران )24) اتاق اجرای احکام برگزار خواهد شد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/03ساعت12:30الی13