فروش سیم کارت به شماره09181312147

40000000

توضیحات

9909988312100753

140050460000104252
اجراي احكام شعبه 1 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمانشاه

1400/08/24

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده اموال منقول

در خصوص پرونده اجرائی کلاسه 9900792 صادره از شعبه یک اجرای احکام مدنی کرمانشاه له  داریوش شهسواری مجد و علیه منوچهر گلستانی   دایر بر مطالبه وجه واحد اجرای احکام مدنی شعبه 1 حقوقی کرمانشاه در نظر دارد مال منقول موصوف ذیل الذکر را مطابق ماده 137 قانون اجرای احکام مدنی از طریق مزایده حضوری بفروش برساند.  مشخصات مال مورد مزایده: یک عدد سیم کارت به شماره 09181312147 مورد مزایده توسط کارشناس دادگستری در مورخ 1400/06/28 به مبلغ 40/000/000 ریال ارزیابی گردیده است. و مزایده برای روز شنبه مورخ 1400/09/13 راس ساعت 09/30 صبح تعیین گردیده است طالبین و خریداران می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در چهارراه بسیج بلوار بنت الهدی اجرای احکام مدنی شعبه اول  مراجعه تا ترتیب ملاحظه آنها از مال موضوع آگهی فراهم و در روز و ساعت مقرر جهت شرکت در مزایده در اجرای احکام شعبه یک حقوقی حاضر شوند مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع می شود هر کس که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده شناخته خواهد شد و شرکت کنندگان مزایده مکلفند حداقل به میزان 10 درصد مبلغ بهای مزایده فی المجلس بعنوان سپرده به حساب  شماره 740100004056012907595698 ir  سپرده دادگستری  واریز و رسید دریافت و باقیمانده آن را حداکثر ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده به حساب مزبور واریز کند در صورت عدم پرداخت بقیه بهای مال در موعد مقرر مبلغ واریزی به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد..پس از احراز صحت جریان مزایده توسط دادگاه دستور صدور سند انتقال به نام خریدار صادر می شود .در ضمن هزینه نقل و انتقال بر عهده خریدار می باشد بدیهی است پس از انجام تشریفات و مراحل قانونی سند به نام خریدار منتقل خواهد شد/.   مدیر اجرای احکام مدنی شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی کرمانشاه- آزادگان  

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/13ساعت9:30