فروش سیم کارت به شماره09129746845

39000000

توضیحات

9909980939700235

140091460000498118
شعبه اول اجراي احكام مجتمع شماره شش شوراي حل اختلاف شهر تهران

1400/09/06

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

بسمه تعالی

آکهی مزایده تلفن پرونده کلاسه 9900925

به موجب اجراییه صادره از شعبه 273 موضوع پرونده اجرایی به کلاسه  9900925 اجرای احکام مجتمع شماره 6 شورای حل اختلاف تهران له سجاد حسنی مقدم علیه سیدرضا داد آفرید محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 39/000/000  ريال بابت قسمتی از محکوم به  که حسب تقاضای محکوم له تلفن همراه به شماره 09129746845  متعلق به محکوم علیه توقیف و توسط کارشناس رسمی دادگستری بمیزان  39/000/000 ریال ارزیابی گردیده است.

مقرر گردیده مزایده از ساعت 16الی 16/30  در مورخ 30/09/1400 روز سه شنبه  در آدرس تهران ضلع شمال شرقی میدان ونک  اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف مجتمع شماره 6 تهران برگزار و اموال فوق ازطریق مزایده بفروش میرسد و از قیمت پایه کارشناسی شده مبلغ  39/000/000 ريال شروع و به هر شخص حقیقی یا حقوقی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید  ، فروخته خواهد شد 10درصد قیمت خرید فی المجلس بصورت نقد از خریدار اخذ و الباقی ظرف حداکثر یک ماه از وی وصول و پس از انجام مراحل قانونی اموال به برنده مزایده تملیک خواهد گردید. در صورتیکه خریدار در مهلت مقرر بقیه وجه مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه های مزایده بنفع دولت ضبط خواهد شد.

افرادی که تمایل به خرید اموال دارند می توانند 5 روز قبل از تاریخ مزایده به دفتر اجرای احکام به جهت بازدیداز اموال مراجعه و فرم درخواست مزایده را تکمیل و در روز مزایده برنده ، تعیین میگردد.

ضمنا کلیه هزینه های انتقال مورد مزایده به عهده خریدار می باشد همراه داشتن کارت ملی الزامی است.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/30ساعت16 الی16:30