فروش سیم کارت به شماره09129680718

42500000

توضیحات

9909982885300177

140091460000514960
شعبه دوم اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان اسلامشهر

1400/09/11

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده

در پرونده اجرا بشماره  9900891  محکوم علیه آقای  حسن به گزین فرزندیوسف  به پرداخت تعداد 269  قطعه سکه تمام بهار  از بابت مهریه  در حق محکوم لها  خانم الهام جوان حسینی  فرزند محمدحسین به شرح ذیل اموال اعلام میدارد: 

سيم كارت دائمي همراه اول به شماره 09129680718 به نام اقاي حسن به گزين  اقدام گرديد و قيمت روزكارشناسي خط موبايل مربوطه پس از استعلام هاي شفاهي متعدد  قيمت كارشناسي بدليل معمولي به مبلغ 42500000 ميليون ريال  معادل چهار ميليون ودويست وپنجاه هزار تومان اعلام ميگردد.

1- توقیف وارزیابی آن توسط کارشناس انجام گردیده که اموال مزبور بمنظور استیفای حق محکوم له از طریق مزایده از مبلغ ارزیابی شروع میگردد2- محل فروش اموال دفتر اجرای احکام مدنی دوم دادگستری اسلامشهر است 3-هرکس می تواند 5روز قبل از مزایده با هماهنگی اجرا از اموال بازدید ودر مزایده شرکت نماید روز انجام مزایده به تاریخ 1400/9/30 از ساعت 10صبح لغایت 11صبح می باشد برنده مزایده باید 10درصد قیمت پیشنهادی را فی المجلس بعنوان سپرده نقدا می بایست پرداخت نماید مال متعلق به کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد کرده است وبقیه بها در فرجه قانونی که از یک ماه تجاوز نخواهد کرد پرداخت خواهد شد.ضمنا چنانچه روز مزایده به عللی مصادف با تعطیلی باشد فردای همانروز در همان مکان وهمان ساعت مزایده انجام خواهد شد.   

علی بلندی *دادورز اجرای احکام مدنی دوم دادگستری اسلامشهر

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/30ساعت10 الی11