فروش سیم کارت به شماره09129354006

54000000

توضیحات

9709982611701191

140001460000116318
شعبه چهارم اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان كرج

1400/08/25

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

اگهــي مزايده امــوال منــقول – نوبت اول

  بموجب پرونده اجرایی كلاسه 0000630  صادره از شعبه 17 دادگاه حقوقی کرج  محکوم علیه حیدر علی قوامی فرزند براتعلی محکوم است به پرداخت  مبلغ 6/520/000/000ریال بابت محکوم به درحق محکوم له صفر علی خسروی فرزند محمد  و مبلغ 2/550/000  ريال نيم عشر دولتي . با توجه به اينكه اجراييه به محكوم عليه ابلاغ گرديده و در مهلت مقرر نسبت به اجراي حكم اقدام ننموده است بنا به درخواست محكوم له و به منظور استيفاي  محكوم به و هزينه هاي اجرايي  اموال محكوم علیه برابرمتن اگهی و نظریه کارشناسی از سوي اين اجرا توقيف و توسط كارشناس دادگستري كرج بشرح ذيل توصيف و ارزيابي شده و مقرر گرديده در مورخ 1400/09/20  از ساعت 9 الي 10 صبح در محل اجراي احكام مدني شعبه دادگستري كرج از طريق مزايده بفروش برسد. مزايده سه خط تلفن همراه اول با شماره های (09128333375 و 09121623325 و  09129354006 ) از قيمت 464/000/000 ريال طبق نظريه كارشناسي شروع ميشود و به هر شخص  حقيقي و حقوقي كه بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد فروخته خواهد شد . ده درصد وجه مزايده في المجلس بصورت وجه نقد يا چك بانكي  تضميني از خريدار اخذ و الباقي ظرف يك ماه از وي وصول و پس از انجام مراحل قانوني و صدور حكم تمليك مورد مزايده بنام خريدار منتقل خواهد شد . در صورتيكه در مهلت مقرر خريدار وجه مزايده راپرداخت ننمايد سپرده وي پس از كسر هزينه هاي مزايده به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد ميگردد.كليه هزينه هاي نقل و انتقال بعهده محكوم عليه است.كه از محل فروش پرداخت خواهد شد.طرفين ميتوانند ظرف مدت يك هفته از تاريخ مزايده نسبت به نحوه انجام مزايده اعتراض نمايند كه در اينصورت تا رسيدگي به اعتراض از سوي دادگاه مورد مزايده به نام خريدار منتقل نخواهد شد. ضمناً طا لبين بشركت در مزايده ميتوانند ظرف 5 روز  قبل از مزايده با اطلاع از مال مورد مزايده بازديد نمايند. مال مورد مزايده و بهاي آن طبق نظر كارشناس بدين شرح است:

احتراما  عطف  به ابلاغیه  کارشناسی  مورخ  1400/8/11  ارزیابی  خطوط  تلفن همراه  به  شرح  ذیل  می باشد  :

خط تلفن  همراه  به  شماره  09129354006  خط همراه  اول  دائمی  تهران کارکرده  به  مبلغ  54/000/000  ریال  ارزیابی  می  گردد  .

خط تلفن  همراه  به  شماره  09121623325  خط همراه  اول  دائمی  تهران کارکرده  به  مبلغ  290/000/000  ریال  ارزیابی  می  گردد  .

خط تلفن  همراه  به  شماره  09128333375  خط همراه  اول  دائمی  تهران کارکرده  به  مبلغ  120/000/000  ریال  ارزیابی  می  گردد  .

ارزش  کل پایه مزایده کارشناسی  سه خط تلفن  همراه  مذکور  مجموعا  به  مبلغ  464/000/000  ریال  ارزیابی  واعلام  میگردد  .

 

دادورز شعبه چهارم اجرای احکام مدنی دادگستری کرج – محمد حسین شکوری

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/20ساعت9الی10