فروش سیم کارت به شماره09129353272

55000000

توضیحات

9809980920301272

140091460000481637
شعبه دوم اجراي احكام مجتمع شماره يك شوراي حل اختلاف شهر تهران

1400/08/30

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

باسمه تعالي

آگهي مزايده تلفن همراه

  در خصوص پرونده کلاسه اجرايي 9900224 له آقاي حمیدرضا دلبند عليه علیرضا شیرازی زاده مقدم محکوميت  بمبلغ 156.000.000 ريال  به انضمام هزينه دادرسي و حق الوکاله وخسارت تاخير تاديه  و نيم عشر دولتي  خط تلفن همراه بشماره 09129353272 توقيف  بمبلغ 55.000.000 ريال ارزيابي شده تا بابت قسمتي  مطالبات مذکور    در تاريخ 1400/09/15 از ساعت 16/30 الي 17 از طريق مزايده در محل اجراي احکام مجتمع شماره يک شوراي حل اختلاف تهران واقع در ميدان دربند نرسيده به ميدان سربند-ساختمان شهرداري منطقه کوهستان-طبقه همکف بابت محکوم به  فروش برسد .مزايده از قيمت پايه(کارشناسي )شروع شده به بالاترين قيمت پيشنهادي فروخته خواهد شد.ده درصد مبلغ فروخته شده في المجلس بصورت واريز به حساب سپرده از طريق دستگاه کارتخوان مجتمع  از برنده مزايده اخذ الباقي بايستي ظرف يکماه به حساب سپرده واريز  گردد در غير اينصورت مبلغ ده درصد توديعي پس از کسر هزينه هاي مزايده به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد خواهد شد. دادورز  اجراي احکام مجتمع شماره يک شوراي حل اختلاف تهران

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/15ساعت16:30الی17