فروش سیم کارت به شماره09129243135

45000000

توضیحات

9709980917800122

140091460000481974
شعبه اول اجراي احكام مجتمع شماره سيزده شوراي حل اختلاف شهر تهران

1400/08/30

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

بسمه تعالي
آگهی مزایده خط همراه کلاسه978296/629/ ج

در خصوص اجراییه صادره از حوزه  629 شورای حل اختلاف 12-13 تهران له  آقای حسین محبی مقدم علیه  آقای شاهین فخر طباطبائی محکوم به پرداخت مبلغ 102/370/846 ريال بابت محکوم به و مبلغ 5/043/542 ريال بابت نیم عشر دولتی ، حسب تقاضای محکوم له 1 خط تلفن همراه محکوم علیه توسط این اجرای احکام در قبال بدهی بازداشت و توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی و طبق نظریه شماره 248/ک مورخ 1400/08/17 خط تلفن همراه متعلق به محکوم علیه به شماره 9243135 -0912 بشرح ذیل توصیف و ارزیابی گردید :

لذا با امعان نظر نسبت به کد خط مورد نظر و ترتیب ارقام و رعایت جمیع جهات موثر در قضیه قیمت پایه مزایده خط مورد کارشناسی که به مبلغ به عدد  45/000/000ريال در این زمان برآورد و اعلام نظر میگردد. علی ایحال نظر به ابلاغ نظریه کارشناسی به محکوم عیله که تا کنون هیچگونه اعتراضی به این واحد اجرا و اصل نگردیده لذا مقرر گردیده است اموال منقول موصوف در تاریخ 1400/09/21روزیکشنبه از ساعت  10:30  در دفتر اجرای احکام شورای حل اختلاف12-13 تهران واقع درتهران دروازه شمیران خیابان شهید ناطقی – شورای حل اختلاف مجتمع 12 و 13 تهران از طریق مزایده بفروش میرسدو از قیمت پایه کارشناسی به مبلغ (45/000/000 ريال) شروع و به هر شخص حقیقی و حقوقی که بالاترین قیمت پیشنهاد نماید فروخته  خواهد شد و 10 درصد قیمت خرید فی المجلس بصورت نقد از خریدار اخذ و الباقی ظرف حداکثر 1 ماه (یک ماه) از وی وصول خواهد شد و پس از انجام وصول قانونی اموال به برنده مزایده تملیک خواهد گردید. در صورتیکه خریدار در مهلت مقررالباقی ثمن مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه های مزایده بنفع صندوق دولت ضبط خواهد شد .ضمناً کلیه هزینه های انتقال مورد مزایده برعهده خریدار می باشد و همراه داشتن کارت ملی جهت شرکت در مزایده الزامی بوده و داوطلبان می توانند جهت اخذ اطلاعات بیشتر 5 روز قبل از موعد مقرربه این واحد اجرا مراجعه تا ترتیب اطلاعات بیشتر داده شود .

 دادورز اجراي احكام شعبه اول اجراي احكام مجتمع شماره سيزده شوراي حل اختلاف شهر تهران – مليحه شادور
تهران- ميدان ابن سينا (دروازه شميران سابق)- خيابان شهيد همايون ناطقي- مجتمع شماره 13 شوراي حل اختلاف استان تهران

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/21ساعت10:30