فروش سیم کارت به شماره09129200489

75000000

توضیحات

9809982147400506

140068460000438026
شعبه 2 اجراي احكام كيفري دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه3 تهران

1400/09/06

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

به نام خدا

آگهی مزایده سه فقره سیم کارت  :

در پرونده اجرائی به شماره کلاسه بایگانی 2ج/9900032 با توجه به صدور دستور قضائی مراحل مزایده انجام میشود

با در نظر گرفتن مفاد ماده 118 از قانون اجرای احکام مدنی مصوب اول آبان ماه سال 1356 اطلاعات لازمه به شرح ذیل اعلام می گردد .

1- نام و نام خانوادگی مالک سیم کارت خانم سحر صالحی فرزند حجت اله

2-محل مال مورد مزایده:تهران خیابان ملاصدرا خیابان پردیس خیابان زاینده رود شرقی دادسرای ناحیه 3 تهران شعبه دوم اجرای احکام

3- سه فقره سیم کارت تلفن همراه به شماره های 09129200489به مبلغ کارشناسی 75/000/000ریال و 09120385538به مبلغ کارشناسی  33/000/000ریال و 09120392209  به مبلغ کارشناسی  32/000/000ریال

4-روز مزایده سه شنبه به تاریخ 1400/9/23 ساعت 10 صبح الی 11صبح  و محل مزایده در اتاق دادیار شعبه دوم اجرای احکام کیفری دادسرای ونک تهران می باشد .

مزایده از قیمت کارشناسی شروع و به کسی که با لاترین قیمت را پیشنهاد نماید ، فروخته خواهد شد و 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از خریدار اخذ و مابقی را خریدار مکلف است ، حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ مزایده به حساب بانکی 2171299042004 نزد بانک ملی ایران شعبه مجتمع قضائی میرداماد کد 1116 واریز و اصل قبض را به این اجرای احکام تسلیم نماید ف در غیر این صورت 10 درصد دریافتی به نفع دولت ضبط خواهد شد ، ضمنا کلیه هزینه های نقل و انتقال به عهده خریدار است .

 

 

دادیار شعبه دوم اجرای احکام کیفری دادسرای ونک تهران – حبیبه رحیمی

 

رونوشت :

1- مدیر محترم دفتر کل دادسرای ونک تهران برای الصاق یک نسخه آگهی مزایده در تابلو اعلانات ارسال می شود .

2-نماینده محترم دادستان جهت اطلاع

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/23ساعت10 الی11