فروش سیم کارت به شماره09128922676

58000000

توضیحات

9809981260300019

140091460000479656
شعبه اول اجراي احكام مجتمع شماره بيست و هفت شوراي حل اختلاف شهر تهران

1400/08/29

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

بسمه تعالی

 

به موجب اجرائیه صادره از شعبه 2603 مجتمع 27  شورای حل اختلاف، محکوم له جبرئيل پوراصغر  به طرفیت محکوم علیه  عادل ياري فرد . محکوم علیه محکوم است به پرداخت اصل خواسته و همچنین خسارات قانونی در حق محکوم له و پرداخت بابت نیم عشر اجرائی در حق دولت. محکوم له در راستای وصول مطالبات  خویش از محکوم علیه یک رشته سیم کارت به شرح ذیل را جهت توقیف و مزایده و فروش معرفی نموده است. اجرای احکام مدنی قرار ارزیابی سیم کارت را صادر نموده و کارشناس رسمی دادگستری با رعایت جمیع جهات مرتبطه قیمت سیم کارت را به شرح ذیل اعلام نموده است:

سیم کارت به شماره 09128922676  ، کارکرده  با قیمت کارشناسی 58/000/000 ریال

مزایده از ساعت 13 الی 13:30  ظهر  مورخ 1400/09/15در نشانی خ شریعتی، بالاتر از سه راه طالقانی، نرسیده به خیابان بهارشیراز، نبش کوچه فرهاد 2، تلفن 77512034 – فکس77512011 برگزار و اموال فوق از قیمت پایه کارشناسی شده شروع و به هر شخصی  که بالاترین قیمت را  پیشنهاد نماید، فروخته خواهد شد. 10 درصد قیمت خرید فی المجلس به صورت نقد از خریدار اخذ و الباقی ظرف حداکثر یکماه از وی وصول و پس از انجام مراحل قانونی اموال به برنده مزایده تملیک خواهد گردید. در صورتی که خریدار در مهلت مقرر بقیه وجه مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه های مزایده به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد.ضمناً  کلیه هزینه های انتقال مورد مزایده برعهده خریدار می باشد.


مدير دفتر واحد اجراي احكام مدني شعبه اول اجراي احكام مجتمع شماره بيست و هفت شوراي حل اختلاف شهر تهران – زينب اكرامي

 

تهران- خيابان شريعتي – بالاتر از چهار را طالقاني – نرسيده به بهار شيراز – نبش كوچه فرهاد

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/15ساعت13الی13:30