فروش سیم کارت به شماره09128661320

70000000

توضیحات

140001920000116926

140001460000125363
شعبه اجراي احكام شوراي حل اختلاف محمد شهر كرج

1400/09/09

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

باسمه تعـالی

 

آگهی مزایده اموال منقول

بموجب پرونده کلاسه 0000032 صادره از حوزه 61 شورای حل اختلاف محمدشهر له بابک گودرزی و علیه مرتضی عبدالمالکی محکوم علیه محکوم است به پرداخت 150/000/000 ریال بابت اصل خواسته  و مبلغ 2/302/707 ریال هزینه دادرسی و مبلغ 28/040/719 ریال خسارت تاخیر تادیه  جمعا به مبلغ 180/343/426 ریال درحق محکوم له چون نامبرده در موعد مقرر قانونی مفاد حکم را اجرا نکرده است حسب تقاضای محکوم له بشرح زیر به وسیله این اجرا توقیف و توسط کارشناس ارزیابی گردیده است ومقرر است از طریق مزایده در تاریخ 1400/09/24 از ساعت 9 صبح  الی 9:30 صبح در محل اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف محمد شهر  بفروش برسد مزایده از قیمت 70/000/000 ریال کارشناسی شروع می شود و مال متعلق به کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد میناید 10 ٪ از قیمت مزایده به صورت وجه نقد یا چک بانکی تضمین شده ) فی المجلس از برنده مزایده دریافت می شود والباقی وجه مزایده ظرف مهلتی که از سوی دادورز اجراء تعیین میگردد و حداکثر یک ماه از تاریخ مزایده تجاوز نخواهد کرد از خریدار اخذ و اموال به نامبرده تحویل خواهد شد درصورتیکه برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد سپرده اوپس از کسر هزیه مزایده بنفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد در صورتیکه روز مزایده مصادف با ایام تعطیل شود مزایده فردای اداری همان روز در همان ساعت و مکان برگزار می گردد شکایت راجعبه تخلف از مقررات مزایده ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ مصموع نخواهد شد ضمنا طالبین می توانند ظرف 7 روز قبل از مزایده بدفتر اجراء مراجعه و با هماهنگی اجراء از اموال بازدید نمایند . اموال مورد مزایده وبهای آن طبق نظر کارشناس بدین شرح است.

 

خط تلفن 09128661320

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/24ساعت9الی9:30