فروش سیم کارت به شماره09128594277 

42000000

توضیحات

9909982679401035

140001460000115946
شعبه 7 اجراي احكام مدني مجتمع شماره 2 (شهيد ملك زاده )شوراي حل اختلاف كرج

1400/08/25

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

بسمه تعـالی ”

آگهی مزایده اموال منقول (نوبت اول)

بموجب پرونده کلاسه 0000571و در راستای اجراییه صادره از شعبه 27شورای حل اختلاف مجتمع شهید ملک زاده شهرستان کرج محکوم علیه علی جندقی فرزند ابراهیم به کد ملی 0054855675 محکوم است به  پرداخت مبلغ  56/219/757 ریال بابت اصل خواسته وخسارت تاخیرتادیه و هزینه دادرسی وهزینه کارشناسی در حق محکوم له محمدمهدی سرخوش و مبلغ 2/810/988 ریال بابت نیم عشر دولتی با توجه به اینکه نامبرده در موعد مقرر قانونی مفاد حکم را اجرا ننموده حسب تقاضای محکوم له اموال محکوم علیه خط تلفن ارزیابی گردیده است مقرر است از طریق مزایده  در تاریخ 1400/9/8 روز دو شنبه از ساعت 8 الی 8:30 صبح در محل اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف شهید ملک زاده واقع در چهارراه طالقانی دادسرای ناحیه 3 سابق شعبه 7اجرا به فروش برسد مزایده از قیمت کارشناسی شرو ع میشود و متعلق به کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید 10 درصد از قیمت مزایده به صورتوجه نقد یا چک بانکی تضمین شده فی المجلس از برنده مزایده دریافت میشود و الباقی  وجه مزایده ظرف مهلتی که از سوی دادورز اجرا تعیین میگردد و حداکثر یک ماه از تاریخ مزایده تجاوز نخواهد کرد از خریدار اخذ و اموال به نامبرده تحویل خواهد شد در صورتیکه برنده مزایده در موعد مقرر الباقی بهای اموال را نپردازد سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد در صورتیکه روز مزایده مصادف با ایام تعطیل شود مزایده فردای اداری همان روز در همان ساعت و مکان برگزار میگردد شکایت راجع به تخلف از مقررات مزایده ظرف یک هفته از تاریخ فروش به دادگاه داده میشود و قبل از انقضای مهلت مذکور یا قبل از اتخاذ تصمیم دادگاه در صورت وصول شکایت مال به خریدار تسلیم نخواهد شد.

1-مشخصات مال مورد مزایده: 

خط تلفن کارکرده به شماره 09128594277  که به مبلغ 42/000/000 ریال  ارزیابی گردید

دادورز اجرای احکام مدنی مجتمع شهید ملک زاده – خ/ا

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/08ساعت8الی8:30