فروش سیم کارت به شماره09128435249

40000000

توضیحات

9909982690801076

140001460000122113
شعبه 6 اجراي احكام مدني مجتمع شماره 2 (شهيد ملك زاده )شوراي حل اختلاف كرج

1400/09/04

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

مزایده اموال منقول ( نوبت دوم )

                                         باسمه تعالی

باسلام

به موجب پرونده کلاسه 0000296 شعبه 6  اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف شهید ملک زاده کرج و اجرائیه 9901098  صادره از شعبه 25 شورای حل اختلاف محکوم علیه فرزانه متقی طارم سری فرزند ابوالقاسم محکوم است به پرداخت مبلغ  79/935/515 ریال بابت محکوم به در حق محکوم له محمدرضا معتمد نژاد  و مبلغ 3/996/776  ریال  بابت نیم عشر دولتی باتوجه به اینکه نامبرده در موعد مقرر قانونی مفاد حکم را اجرا ننموده حسب تقاضای محکوم له خط تلفن همراه اول محکوم علیه به شرح زیر به وسیله این اجرا توقیف و توسط کارشناس ارزیابی گردیده است و مقرر است از طریق مزایده در تاریخ 1400/09/21 ساعت 12/30 الی 13 در چهاراه طالقانی- ساختمان سابق دادسرای ناحیه3 اجرای احکام مدنی به فروش برسد . مزایده از قیمت پایه کارشناسی40/000/000 ریال شروع می شود و مال متعلق به کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید 10% از قیمت مزایده به صورت وجه نقد یا چک بانکی (تضمین شده ) فی المجلس از برنده مزایده دریافت میشود والباقی وجه مزایده ظرف مهلتی که از سوی دادورز اجرا تعیین می گردد و حد اکثر یک ماه از تاریخ مزایده تجاوز نخواهد کرد از خریدار اخذ و اموال به نامبرده تحویل خواهد شد در صورتیکه برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد در صورتیکه روز مزایده مصادف با ایام تعطیل شود مزایده فردای اداری همان روز در همان ساعت و مکان برگذار می گردد شکایت راجع به تخلف از مقررات مزایده ظرف یک هفته از تاریخ فروش به دادگاه داده می شود وقبل از انقضای مهلت مذکور یا قبل از اتخاذ تصمیم دادگاه (در صورت وصول شکایت ) مال به خریدار تسلیم نخواهد شد ضمنا” طالبین میتوانند ظرف 7 روز قبل از مزایده به دفتراجرا مراجعه وبا هماهنگی اجرا از اموال بازدید نمایند . 

اموال مورد مزایده وبهای آن طبق نظر کارشناس بدین شرح است :

یک خط کارکرده تلفن همراه اول به شماره 09128435249

توضیحات : خط فوق الذکر توسط کارشناس رسمی دادگستری 40/000/000 ریال ارزیابی گردیده است.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/21ساعت12:30الی13