فروش سیم کارت به شماره09128382358

75000000

توضیحات

9909980201900388

140068460000443617
اجراي احكام شعبه 249 دادگاه خانواده مجتمع قضايي خانواده يك تهران

1400/09/08

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

 

آگهی مزایده اموال منقول (نوبت اول)

به موجب دادنامه شماره 897 مورخه 1399/08/27صادره از شبعه 249 مجتمع قضائی خانواده یک تهران و پرونده اجرائی به کلاسه 104/249/99 ث ج .علی اصغر افراطی  محکوم است   به پرداخت اجرت المثل   به میزان 240/000/000 ریال  خانم فاطمه افرایی  و مبلغ 5/500/000  ريال بابت حق الزحمه کارشناس ومبلغ 6/702/088 ریال بابت هزینه دادرسی   در حق محکوم لها و مبلغ12/000/000   ریال بابت نیم عشر دولتی به حساب دولت ، که حسب تقاضای محکوم لها در راستای وصول محکوم به و هزینه اجرائی اموال محکوم علیه  شامل يك خط تلفن همراه به شماره 09128382358   توقیف شده که توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی که نظریه کارشناسی به این شرح می باشدكه تلفن همراه مذكور به ميزان 75/000/000 ريال ارزش دارد .لذا مقررشد مال موصول از طریق مزایده در تاریخ 1400/10/01 ساعت08/30.الی 0900 با حضور نماینده محترم دادستان در واحد مزایده مجتمع قضایی خانواده یک مستقر در طبقه همکف ضلع جنوبی اتاق مزایده .واقع در خیابان نبرد جنوبی به فروش برسد.لذا مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد و 10درصد بهای پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده اخذ و خریدار باید ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده نسبت به تودیع باقی مانده ثمن مزایده اقدام نماید و اصل قبوض پرداختی ذم سابقه اجرایی گردد در غیر این صورت 10درصد اولیه به نفع دولت ضبط خواهد گردیدهزینه های نقل و انتقال طبق مقررات باید پرداخت گردد.

مدیر اجرای احکام  شعبه249مجتمع قضایی خانواده یک-حشمتی

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/10/01ساعت8الی9