فروش سیم کارت به شماره09128008470

249000000

توضیحات

9909980227400953

140068460000418237
شعبه اول اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران

1400/08/24

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

احتراما در اجرای مفاد پرونده کلاسه 0000015صادره از شعبه 14 دادگاه عمومی تهران اقای جواد لطفی اردلانی به پرداخت مبلغ 249/000/000ریال  در حق ستاره طلایی سینا و مبلغ 12/450/000ریال بابت نیم عشر اجرائی  در حق دولت که حسب  تقاضای  محکوم له متعلق به  محکوم  علیه توقیف و توسط  کارشناس  رسمی دادگستری بشرح ذیل1-شماره موبایل 09128008470 به مبلغ 100/000/000 ریال 2-09190833704 به مبلغ 1/000/000 ریال3-09190623419 به مبلغ 1/500/000 ریال 4-09199869777 به مبلغ 3/000/000 ریال 5-09195278498 به مبلغ 1/500/000 ریال  جمعا  به مبلغ 107/000/000ریال ارزیابی گردیده است. مقرر گردیده اموال مذکور در روز دوشنبه درتاریخ1400/09/15 از ساعت 11الی11/30 در نشانی تهران میدان فردوسی مجتمع قضایی شهید بهشتی طبقه اول واحد مزایده از طریق مزایده بفروش برسد. مزایده از قیمت پایه به میزان 249/000/000ریال شروع و کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده خواهد بود . ضمناً 10% ثمن معامله فی المجلس از برنده مزایده اخذ و نامبرده  مکلف خواهد بود مابقی را حداکثر ظرف مدت یک ماه  بصندوق  دادگستری  تودیع و قبض مربوطه را  تسلیم اجرای احکام نماید در غیر اینصورت 10%  دریافتی  به  نفع  دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد .  بدیهی است در صورت پرداخت کل ثمن  در موعد مقرر  و عدم اعتراض به مزایده  و  تایید مزایده  توسط مقام قضائی ذیصلاح ، اموال  مذکور  به خریدار تحویل خواهد شد. در صورتی که افرادی مایل به  رویت  اجناس قبل از مزایده میباشند میتوانند 5 روز قبل از برگزاری مزایده  به اجرای احکام مراجعه نموده تا امکان بازدید آنها فراهم گردد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/15ساعت11 الی11:30