فروش سیم کارت به شماره09127944289

39000000

توضیحات

9709980933400012

140091460000476619
شعبه اول اجراي احكام مجتمع شماره پنج شوراي حل اختلاف شهر تهران

1400/08/26

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

بسمه تعالی                                       

آگهی مزایده اموال منقول

بموجب پرونده دستور تخلیه به کلاسه 974335 اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف منطقه 5 تهران محکوم له شعله خدادادی محکوم علیه عباسعلی توکلی علیهذا محکوم له جهت وصول مطالبات تقاضای فروش اموال را نموده است در این راستا ارزیابی اموال به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع بشرح ذیل توصیف و ارزیابی گردیده است : خط تلفن همراه 7944289-0912 مزایده از ساعت 17الی 17:30 مورخ 1400/10/17 روز چهارشنبه به آدرس شهرک اکباتان بین فاز یک و دو جنب اورژانس 115 اجرای احکام شورای حل اختلاف منطقه 5 تهران برگزار و اموال فوق از طریق مزایده بفروش می رسد از قیمت پایه کارشناسی شده به مبلغ 39/000/000  ريال شروع و به هر شخص حقیقی و حقوقی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد و ده درصد قیمت خرید فی المجلس بصورت نقد از خریدار اخذ و الباقی ظرف حداکثر یک ماه از وی وصول و پس از انجام مراحل قانونی و اموال به برنده مزایده تملیک خواهد گردید در صورتیکه خریدار ظرف مهلت مقرر بقیه وجه را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه مزایده بنفع صندوق دولت ضبط خواهد شد.

ضمناً کلیه هزینه های انتقال مورد مزایده بر عهده خریدار می باشد همراه داشتن کارت ملی جهت شرکت در مزایده الزامی می باشد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/10/17ساعت17الی17:30