فروش سیم کارت به شماره09127759822

60000000

توضیحات

140091920002900119

140091460000508222
شعبه اول اجراي احكام مجتمع شماره پانزده شوراي حل اختلاف شهر تهران

1400/09/09

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده خط همراه کلاسه 0000484

در خصوص اجراییه صادره از شعبه 760 شورای حل اختلاف 15 تهران له طاهره کاوندی شاد علیه آقای حمید آقا قره باغی  محکوم به پرداخت مبلغ 80/500/000ريال بابت اصل خواسته و  مبلغ 4/000/000ريال بابت نیم عشردولتی ، حسب تقاضای محکوم له خط تلفن همراه محکوم علیه توسط این اجرای احکام در قبال بدهی بازداشت و توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی و طبق نظریه مورخ 1400/08/27خط تلفن همراه متعلق به محکوم علیه به شماره 09127759822بشرح ذیل توصیف و ارزیابی گردید :

لذا با امعان نظر نسبت به کد خط مورد نظر و ترتیب ارقام و رعایت جمیع جهات موثر در قضیه قیمت پایه مزایده خط مورد کارشناسی به مبلغ به عدد  60/000/000ريال و به حروف شصت میلیون ريال در این زمان برآورد و اعلام نظر میگردد. علی ایحال نظر به ابلاغ نظریه کارشناسی به محکوم عیله که تا کنون هیچگونه اعتراضی به این واحد اجرا و اصل نگردیده لذا مقرر گردیده است اموال منقول موصوف در تاریخ  1400/09/23      روزسه شنبه                    از ساعت    12  الی    12:30  در دفتر اجرای احکام شورای حل اختلاف 15 تهران واقع درتهران – خ 17 شهریور جنوبی – تقاطع منصور شرقی – مجتمع رضوان از طریق مزایده بفروش میرسدو از قیمت پایه کارشناسی به مبلغ شصت  میلیون ريال(60/000/000 ريال) شروع و به هر شخص حقیقی و حقوقی که بالاترین قسمت پیشنهاد نماید فروخته  خواهد شد و 10 درصد قیمت خرید فی المجلس بصورت نقد از خریدار اخذ و الباقی ظرف حداکثر 1 ماه (یک ماه) از وی وصول خواهد شد و پس از انجام وصول قانونی اموال به برنده مزایده تملیک خواهد گردید. در صورتیکه خریدار در مهلت مقررالباقی ثمن مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر    هزینه های مزایده بنفع صندوق دولت ضبط خواهد شد .ضمناً کلیه هزینه های انتقال مورد مزایده برعهده خریدار می باشد و همراه داشتن کارت ملی جهت شرکت در مزایده الزامی بوده و داوطلبان می توانند جهت اخذ اطلاعات بیشتر 5 روز قبل از موعد مقرربه این واحد اجرا مراجعه تا ترتیب اطلاعات بیشتر داده شود . ضمنا مبلغ 576/000 ریال دارای بدهی می باشد

 

                                             

 

مدیر اجرای احکام شورای حل اختلاف مجتمع شهید نوروزی تهران منطقه 15 مهدی آهنگران

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/23ساعت12 الی12:30