فروش سیم کارت به شماره09127651235

75000000

توضیحات

9909983047300578

140001460000124777
شعبه پنجم اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان كرج

1400/09/08

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهي مزايده اموال منقول ( نوبت اول)

به موجب پرونده كلاسه  0000727 مطروحه در این اجرا و با عنایت به صدور  اجراییه صادره  از شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی کرج له خانم زرافشان رحیمی و علیه آقای بایرامعلی جعفری محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 15/525/000 ریال بابت خسارت وارده به ملک محکوم لها و پرداخت نیم عشر اجرایی در حق صندوق دولت که در این راستا خط تلفن همراه به شماره 09127651235 متعلق به  محکوم علیه    توقيف وتوسط كارشناس رسمي دادگستري به شرح زير توصيف وارزيابي شده ومقرر است در    مورخ1400/09/29    از ساعت  9      الي      10    در محل اجراي احكام  مدنی  از طريق مزايده بفروش مي رسد، مزايده از قيمت پایه    نظريه كارشناسي  شروع مي شود وبه هر شخص حقيقي وحقوقي كه بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد فروخته خواهد شد ده درصد وجه مزايده في المجلس بصورت وجه نقد يا چك بانكي تضميني از خريدار اخذ والباقي ظرف يك ماه از وي وصول خواهد شد وپس از انجام مراحل قانوني وصدور حكم تمليك مورد مزايده بنام خريدار منتقل خواهد شد در صورتيكه در مهلت مقرر خريدار وجه مزايده را پرداخت ننمايد سپرده وي پس از كسر هزينه هاي مزايده به نفع دولت ضبط ومزايده تجديد مي گردد كليه هزينه هاي نقل وانتقال به عهده محكوم عليه است واز محل فروش پرداخت خواهد شد .طرفين مي توانند ظرف يك هفته از تاريخ مزايده نسبت به نحوه انجام مزايده اعتراض نمايند كه در اين صورت تا رسيدگي به اعتراض از سوي دادگاه مورد مزايده به نام خريدار منتقل نخواهد شد ضمنا طالبين به شركت در مزايده مي توانند ظرف پنج روز قبل از مزايده با اطلاع اين اجرا از مال مورد مزايده بازديد نمايند .

مال مورد مزايده وبهاي آن طبق نظر كارشناس بدين شرح است:خط تلفن همراه به شماره 09127651235 (کارکرده) با توجه به شرایط فعلی بازار 75/000/000 ریال معادل هفت میلیون و پانصد هزارتومان برآورد میگردد . بدیهی است مبلغ اعلام شده صرفا ارزش حق الامتیاز خط مذکور میباشد و ارتباطی به بدهی ها وهزینه احتمالی ندارد .

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/29ساعت9الی10