فروش سیم کارت به شماره09127617201

55000000

توضیحات

9909980920400491

140091460000469655
شعبه اول اجراي احكام مجتمع شماره يك شوراي حل اختلاف شهر تهران

1400/08/24

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهي مزايده تلفن همراه

  در خصوص پرونده کلاسه اجرايي 9901164 له آقاي  محمود حجازيان  عليه  آقاي حامد احمدي گرکاني محکوميت  بمبلغ 257/716/602 ريال و نيم عشر دولتي بمبلغ 12/997/385 ريال خط تلفن همراه بشماره  09127617201  توقيف  بمبلغ 55/000/000 ريال ارزيابي شده تا بابت قسمتي  مطالبات مذکور    در تاريخ 1400/09/21 از ساعت 16/30 الي 17 از طريق مزايده در محل اجراي احکام مجتمع شماره يک شوراي حل اختلاف تهران واقع در ميدان دربند نرسيده به ميدان سربند-ساختمان شهرداري منطقه کوهستان-طبقه همکف بابت محکوم به  فروش برسد .مزايده از قيمت پايه(کارشناسي )شروع شده به بالاترين قيمت پيشنهادي فروخته خواهد شد.ده درصد مبلغ فروخته شده في المجلس بصورت واريز به حساب سپرده از طريق دستگاه کارتخوان مجتمع  از برنده مزايده اخذ الباقي بايستي ظرف يکماه به حساب سپرده واريز  گردد در غير اينصورت مبلغ ده درصد توديعي پس از کسر هزينه هاي مزايده به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد خواهد شد.

اجراي احکام مجتمع شماره يک شوراي حل اختلاف

تهران – ميدان تجريش – خيابان دربند – بالاتر از دربند – نرسيده به ميدان دربند، سمت چپ

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/21ساعت16:30 الی17