فروش سیم کارت به شماره09127601059

50000000

توضیحات

9909980330600770

140068460000425673
شعبه 3 اجراي احكام مدني مجتمع شهيد باهنر تهران

1400/08/29

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده  خط تلفن همراه

به موجب پرونده اجرایی  0002087/126/ج3 از شعبه 126 دادگاه حقوقی تهران  -داد نامه 9901871مورخه    99/11/26اجرائیه 9900874مورخه 1400/01/16  -محکوم له آقای  اکبر  مافی  بالائی  فرزند  نبی اله  –  محکوم علیه  آقای  حسین  رضا ابراهیمی   -محکوم به 1/300/000/000ریال اصل خواسته -خسارت تاخیرتادیه 612/253/937ریال -هزینه دادرسی 11/529/934ریال – هزینه کارشناسی 5/000/000ریال نیم عشراجرای دولت96/439/194ریال –  حسب ارزیابی  سيم كارت تلفن همراه به شماره 09127601050 به شرح کارشناسی  ذیل  می باشد .

قرار كارشناسي صادره مبني بر تعيين ارزش پايه مزايده سيم كارت تلفن همراه به شماره 7601059-0912 به استحضار ميرساند، با در نظر گرفتن وضعيت روز بازار و عوامل موثر در قيمت گذاري، عرضه و تقاضا، كُد و ترتيب ارقام و همچنين كاركرده بودن سيم كارت مذكور، بدون در نظر گرفتن بدهي احتمالي بمبلغ 50.000.000 ريال (پنجاه ميليون ريال) ارزش پايه مزايده ارزيابي و اعلام نظر ميگردد/

 تاریخ مزایده1400/09/23 ساعت13 الی 13/30در مجتمع قضایی شهید باهنر طبقه همکف واحد مزایده اجرای احکام مدنی واقع در فلکه 4 تهرانپارس جنب اتوبان شهید باقری واتوبان شهید زین الدین برگزار می گردد شرکت کنندگان با ارائه اصل کارت ملی وواریز 10 درصد قیمت پیشنهادی  فی المجلس به حساب سپرده 2171299056001مجتمع قضایی شهید باهنر نزد بانک ملی فلکه 4 تهرانپارس کد 525 یا پرداخت  الکترونیک  در واحد مزایده  اقدام نموده والباقی ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده پرداخت گردد در غیر اینصورت پس از کسر هزینه های اجرایی به نفع صندوق دولت ضبط می گردد.

مدیر واحد مزایده اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید باهنر  پاكباز

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/23ساعت13الی13:30