فروش سیم کارت به شماره09127054961

42000000

توضیحات

9609980216500402

140068460000435214
اجراي احكام شعبه 265 دادگاه خانواده مجتمع قضايي خانواده 2 تهران

1400/09/03

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده:

    به موجب اجرائیه شماره 99/00037 صادره از شعبه 265 مجتمع قضائی خانواده 2 تهران آقای حسین مهدی وند فرزند محمدحسین محکوم علیه پرونده اجرائی 265/99/ث ج70/خ2 محکوم است به پرداخت تعداد 31 عدد تمام سکه بهار آزادی از بابت  باقیمانده مهریه به نحوه تقسیط و مبلغ 3/000/000 ریال از بابت هزینه کارشناسی سیمکارت درحق محکوم لها، خانم مژگان خان گلدی فرزند علی که در این رابطه یک فقره سیم کارت محکوم علیه به شماره 09127054961 توقیف گردید و پس از طی تشریفات قانونی و تکمیل پرونده مراتب به کارشناس محترم، جهت ارزیابی قیمت سیم کارت فوق ارجاع که به شرح ذیل اظهار نظر نموده است:

ارزیابی و نظریه کارشناس :

  یک فقره سیم کارت به شماره 09127054961 با توجه به کارکرد و ترتیب ارقام و کدخط و وضعیت کنونی بازار و سایر عوامل موثر در قضیه و بدون احتساب ارزش گوشی و بدهی احتمالی به مبلغ 42/000/000 ريال تعیین می گردد که مقرر گردید در ازای بخشی از محکوم به و هزینه های مربوطه و نیم عشر پرونده در تاریخ 1400/9/20 از ساعت 10 الی 11 در دفتر اجرای احکام مجتمع قضائی خانواده 2 تهران به نشانی: تهران، ولنجک، بلوار دانشجو، میدان یاسمن، خیابان عدالت از طریق مزایده به فروش برسد. طالبین می توانند در وقت مقرر در جلسه مزایده شرکت نمایند./

نحوه مزایده :

1.     مزایده سیمکارت از پایه کارشناسی شروع و کسی که بالاترین مبلغ را پیشنهاد نماید برنده مزایده خواهد شد./

2.    ده درصد از کل مبلغ پیشنهادی فی المجلس صرفا طی چک تضمینی بانک ملی ایران(در وجه خریدار) در حین جلسه مزایده اخذ و الباقی آن ظرف مدت حداکثر یک ماه از برنده مزایده دریافت خواهد شد./

3.    درصورت انصراف برنده از مزایده ده درصد واریز شده به نفع دولت ضبط می گردد./

4.    کلیه هزینه های نقل و انتقال مربوطه به خریدار طبق تعرفه به عهده خریدار ( برنده مزایده ) می باشد./

مدیر دفتر اجرای احکام مجتمع قضایی خانواده 2 تهران . یعقوبی

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/20ساعت10الی11