فروش سیم کارت به شماره09126864045

65000000

توضیحات

9909981081300624

140091460000505937
شعبه اول اجراي احكام مجتمع شماره هفده شوراي حل اختلاف شهر تهران

1400/09/08

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

مزایده مال منقول

بسمه تعالی

موضوع مزایده :یک رشته خط موبایل به شماره  09126864045 ارزش پایه مزایده65/000/000 ریال

زمان مزایده :1400/09/27 ساعت مزایده :16:00

محل مزایده :خيابان قزوين – دو راهي قپان – خيابان شيدائي – خيابان عارف قزويني – كوچه شعباني – مجتمع شماره 17شوراي حل اختلاف استان تهران

*متقاضیان می توانند در خواست پیشنهادی خود تا قبل از برگزاری مزایده به اجرا احکام مجتمع شماره 17 تهران ارائه نمایند.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/27ساعت16