فروش سیم کارت به شماره09126833815

55000000

توضیحات

9809980242200419

140068460000447419
شعبه 2 اجراي احكام مدني مجتمع شهيد باهنر تهران

1400/09/10

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده خط تلفن همراه 

به موجب پرونده اجرایی 9902092/ج2/125 -داد نامه 9800944  مورخه 98/07/17  محکوم له آقای مهدی توحیدیان  فرزند  عبد  الحسین  با وکالت آقای  بهروز  مجیدی –   محکوم علیه خانم زهره  ثابتی  فرزند  نصراله -محکوم به 880/715/970ریال -هزینه دادرسی 5/415/000ریال – هزینه کارشناسی5/000/000ریال -حق الوکاله وکیل 26/660/047ریال -نیم عشر اجرای دولت 45/889/551ریال – حسب ارزیابی سيم كارت تلفن همراه به شماره 6833815-0912  به شرح کارشناسی  ذیل  می باشد

قرار كارشناسي صادره مبني بر تعيين ارزش پايه مزايده سيم كارت تلفن همراه به شماره 6833815-0912 به استحضار ميرساند، با در نظر گرفتن وضعيت روز بازار و عوامل موثر در قيمت گذاري، عرضه و تقاضا، كُد و ترتيب ارقام و همچنين كاركرده بودن سيم كارت مذكور، بدون در نظر گرفتن بدهي احتمالي بمبلغ 55.000.000 ريال (پنجاه و پنج ميليون ريال) ارزش پايه مزايده ارزيابي و اعلام نظر ميگردد

 تاریخ مزایده  1400/10/1 ساعت 12 الی 12/30  در مجتمع قضایی شهید باهنر طبقه همکف واحد مزایده اجرای احکام مدنی واقع در فلکه 4 تهرانپارس جنب اتوبان شهید باقری واتوبان شهید زین الدین برگزار می گردد شرکت کنندگان با ارائه اصل کارت ملی وواریز 10 درصد قیمت پیشنهادی  فی المجلس به حساب سپرده 2171299056001مجتمع قضایی شهید باهنر نزد بانک ملی فلکه 4 تهرانپارس کد 525 یا پرداخت  الکترونیک  در واحد مزایده  اقدام نموده والباقی ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده پرداخت گردد در غیر اینصورت پس از کسر هزینه های اجرایی به نفع صندوق دولت ضبط می گردد .

مدیرواحد  مزایده اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید باهنر  پاكباز

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/10/01ساعت12 الی12:30