فروش سیم کارت به شماره09126416846

430000000

توضیحات

9809980933300499

140091460000498792
شعبه اول اجراي احكام مجتمع شماره پنج شوراي حل اختلاف شهر تهران

1400/09/06

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

بموجب اجرائیه صادره از شعبه 214و موضوع پرونده اجرائی به کلاسه 983741  اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف منطقه 5 تهران  مجید مهاجری محکوم است به پرداخت مبلغ 168/549/729 ريال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 2/000/000ریال بابت نیم عشر دولتی علیهذا محکوم له جهت وصول محکوم به اموال منقول/غیر منقول متعلق به محکوم علیه را بشرح ذیل توسط اجرای احکام توقیف و تقاضای فروش آنرا نموده است در این راستا ارزیابی اموال به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع بشرح ذیل توصیف و ارزیابی گردیده است : خط به شماره 09128414009 و 09126416846 مزایده از ساعت 16الی 16:30 مورخ  1400/9/30 سه شنبه به آدرس شهرک اکباتان بین فاز یک و دو جنب اورژانس 115 اجرای احکام شورای حل اختلاف منطقه 5 تهران برگزار و اموال فوق از طریق مزایده بفروش می رسد از قیمت پایه کارشناسی شده خط به شماره 09128414009 مبلغ 77/000/000 ريال وخط 09126416846  مبلغ 43/000/000 ريال شروع و به هر شخص حقیقی و حقوقی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد و ده درصد قیمت خرید فی المجلس بصورت نقد از خریدار اخذ و الباقی ظرف حداکثر یک ماه از وی وصول و پس از انجام مراحل قانونی و اموال به برنده مزایده تملیک خواهد گردید در صورتیکه خریدار ظرف مهلت مقرر بقیه وجه را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه مزایده بنفع صندوق دولت ضبط خواهد شد. ضمناً کلیه هزینه های انتقال مورد مزایده بر عهده خریدار می باشد همراه داشتن کارت ملی جهت شرکت در مزایده الزامی می باشد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/30ساعت16الی16:30