فروش سیم کارت به شماره09126178078

65000000

توضیحات

9909980938700201

140091460000506343
شعبه اول اجراي احكام مجتمع شماره شش شوراي حل اختلاف شهر تهران

1400/09/08

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

بسمه تعالی

آکهی مزایده تلفن پرونده کلاسه 0000521

به موجب اجراییه صادره از شعبه 263 موضوع پرونده اجرایی به کلاسه  000521 اجرای احکام مجتمع شماره 6 شورای حل اختلاف تهران له صابره سادات بنی جمالی  علیه  آرین تاج بخش مقدم محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 296/253/174 ریال بابت اصل خواسته هزینه دادرسی و تاخیر تادیه و 4/000/000 ریال هزینه کارشناسی مرحله اجرا جمعا به مبلغ 300/253/174 ریال و 14/812/658 ریال نیم عشر دولتی که محاسبه نیم عشر بدون احتساب هزینه کارشناسی اجرا می باشد  ، که حسب تقاضای محکوم له تلفن همراه / به شماره 09126178078  متعلق به محکوم علیه توقیف و توسط کارشناس رسمی دادگستری بمیزان  65/000/000 ریال ارزیابی گردیده است.

مقرر گردیده مزایده از ساعت 16الی 16/30  در مورخ 05/10/1400 روز یکشنبه  در آدرس تهران ضلع شمال شرقی میدان ونک  اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف مجتمع شماره 6 تهران برگزار و اموال فوق ازطریق مزایده بفروش میرسد و از قیمت پایه کارشناسی شده مبلغ 65/000/000  ريال شروع و به هر شخص حقیقی یا حقوقی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید  ، فروخته خواهد شد 10درصد قیمت خرید فی المجلس بصورت نقد از خریدار اخذ و الباقی ظرف حداکثر یک ماه از وی وصول و پس از انجام مراحل قانونی اموال به برنده مزایده تملیک خواهد گردید. در صورتیکه خریدار در مهلت مقرر بقیه وجه مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه های مزایده بنفع دولت ضبط خواهد شد.

افرادی که تمایل به خرید اموال دارند می توانند 5 روز قبل از تاریخ مزایده به دفتر اجرای احکام به جهت بازدیداز اموال مراجعه و فرم درخواست مزایده را تکمیل و در روز مزایده برنده ، تعیین میگردد.

ضمنا کلیه هزینه های انتقال مورد مزایده به عهده خریدار می باشد همراه داشتن کارت ملی الزامی است.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/10/05ساعت16الی16:30