فروش سیم کارت به شماره09125778389

85000000

توضیحات

140091920000669580

140091460000474178
شعبه سوم اجراي احكام مجتمع شماره سيزده شوراي حل اختلاف شهر تهران

1400/08/25

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

بسمه تعالي
((آگهی مزایده اموال منقول))

 

موضوع پرونده اجرایی به کلاسه 0000680/633/3  اجرای احکام شورای حل اختلاف منطقه 12 و 13 تهران بموجب اجرائیه صادره از 633 له آقای سينا علي بخشي علیه آقای مسعود جديري ارجمندان محکوم است به پرداخت مبلغ 138/145/619 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت 7/907/280 ریال بابت نیم عشر اجرایی و مبلغ 4/000/000 ریال بابت هزینه کارشناسی  .علیهذا محکوم له جهت وصول محکوم به اموال منقول متعلق به محکوم علیه را به شرح ذیل توسط اجرای احکام توقیف و تقاضای فروش آن را نموده است که عبارتند از دو خط تلفن همراه به شماره های 09125778389 (قیمت پایه کارشناسی به مبلغ 85/000/000 ریال) و  09193402968 (قیمت پایه کارشناسی به مبلغ 1/000/000 ریال) مقرر شده اموال منقول موصوف در تاریخ 14/ 9/ 1400 روز یکشنبه ساعت10:30 در دفتر اجرای احکام شورای حل اختلاف12-13 تهران واقع درتهران- دروازه شمیران – خیابان شهید ناطقی – شورای حل اختلاف مجتمع 12 و 13 تهران از طریق برگزاری مزایده بفروش برسد. و از قیمت پایه کارشناسی شده جمعا به میزان 86/000/000 ریال (معادل هشت میلیون و ششصد هزار تومان) طبق نظریه کارشناسی شماره 145/ک  مورخ 8/ 8/ 1400 شروع و به هرشخص حقیقی یا حقوقی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد و 10 درصد قیمت خرید فی المجلس به صورت نقد از خریدار اخذ و الباقی ظرف یکماه از وی وصول و پس از انجام مراحل قانونی اموال به برنده مزایده تملیک خواهد گردید.در صورتیکه خریدار در مهلت مقرر مابقی وجه مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه ها ی مزایده بنفع صندوق دولت ضبط خواهد شد. ضمنا کلیه هزینه های انتقال مورد مزایده بر عهده خریدار می باشد و همراه داشتن کارت ملی جهت شرکت در مزایده الزامی است و داوطلبان می توانند جهت اخذ اطلاعات بیشتر 5 روز قبل از موعد مقرربه این واحد اجرا مراجعه تا ترتیب اطلاعات بیشتر داده شود .


                                          دادورز اجراي احكام شعبه سوم اجراي احكام مجتمع شماره سيزده شوراي حل اختلاف شهر تهران – حنانه مسلم خاني

تهران- ميدان ابن سينا (دروازه شميران سابق)- خيابان شهيد همايون ناطقي- مجتمع شماره 13 شوراي حل اختلاف استان تهران

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/14ساعت10:30