فروش سیم کارت به شماره09125467808

60000000

توضیحات

9609980227100039

140068460000425897
اجراي احكام شعبه 11 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران

1400/08/30

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده اموال منقول پرونده کلاسه 0000079/ج 

به موجب تقسیم ترکه 960039 مورخ 96/11/17  صادره از شعبه 11 دادگاه عمومی تهران دعوی آقای فرهاد حسین نیا به طرفیت 1- محبوب فضائی علمداری 2- فرنگیز زارعی هروی 3- طناز حسین نیا 4- امیر علی  حسین نیا که حسب تقاضای خواهان دو مورد خط تلفن به شماره های 09125467808 و 09126719907  متعلق به مرحوم نوشین فضائی توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل  ارزیابی گردیده است.

1- 09125467808 به مبلغ 60/000/000 ریال

09126719907-2 به مبلغ 55/000/000 ریال

کارشناس قیمت پایه مزایده  اموال  موصوف را به شرح مذکور تعیین نموده است.

 

مقرر گردید  اموال مذکور  در تاریخ 1400/09/17  در روز چهارشنبه    از ساعت 11/00  الی 11/30  از طریق مزایده به فروش برسد.مزایده از قیمت پایه شروع و کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده خواهد بود.ده درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده اخذ و خریدارباید ظرف مدت یک ماه از تاریخ مزایده الباقی مبلغ را به حساب سیبای شماره 2171299008005  به نام  سپرده دادگستری نزد بانک ملی شعبه وزارت دادگستری واریزنموده و قبض آن را به این شعبه تسلیم نماید.درغیر اینصورت 10 درصد پرداختی به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد.بدیهی است در صورت پرداخت کل ثمن در موعد مقرر و تائید مزایده اموال مذکور به خریدار تحویل خواهد شد.کسانیکه که تمایل  به شرکت در مزایده و بازدید مال مورد مزایده را دارند می توانند 5 روز قبل از مزایده به اجرای احکام این شعبه مراجعه تا مقدمات بازدید آنها فراهم گردد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/17ساعت11 الی11:30