فروش سیم کارت به شماره09125436329

69000000

توضیحات

9309982611000303

140001460000126151
شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان كرج

1400/09/10

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده اموال  منقول –  نوبت اول

بموجب پرونده کلاسه 977470و صادره از شعبه 10دادگاه عمومی حقوقی کرج  له:  شرکت تعاونی اعتبار ثامن الائمه علیه :  ابوالقاسم محمودی انوری  محکوم علیه محکوم است به پرداخت  945/397/139  ریال بعنوان محکوم به  و مبلغ47/269/856 ریال بابت نیم عشر دولتی . با توجه به اینکه اجراییه به محکوم علیه ابلاغ گردیده و در مهلت مقررنسبت به اجرای حکم اقدام ننموده است بنا به درخواست محکوم له و به منظور استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی ملک بشرح ذیل از سوی این اجرا توقیف توسط کارشناسی دادگستری کرج بشرح ذیل توصیف و ارزیابی شده و مقرر گردیده از طریق مزایده در مورخ 1400/9/23 از ساعت 9الی10صبح در محل اجرای احکام مدنی شعبه دادگستری کرج از طریق مزایده بفروش برسد. مزایده از قیمت 69/000/000 ریال طبق نظریه کارشناس شروع و به هر شخص حقیقی و حقوقی که بالاترین قیمت را بدهد فروخته خواهد شد. ده درصد از وجه مزایده را فی المجلس بصورت وجه نقد یا چک بانکی تضمینی از خریدار اخذ و الباقی وجه مزایده ظرف یک ماه از وی وصول و پس از انجام مراحل قانونی و صدور حکم تملیک مورد مزایده به نام خریدار منتقل خواهد شد. در صورتی که در مهلت مقرر خریدار وجه مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد. کلیه هزینه های نقل وانتقال بعهده محکوم علیه است که از محل فروش پرداخت خواهد شد طرفین    می توانند ظرف مدت یک هفته از تاریخ مزایده نسبت به نحوه انجام مزایده اعتراض نمایند که در این صورت تا رسیدگی به اعتراض از سوی دادگاه مورد مزایده بنام خریدار منتقل نخواهد شد ضمنا طالبین شرکت در مزایده می توانند ظرف 5 روز قبل از مزایده بااطلاع از مال مورد مزایده بازدید نمایند.چنانجه روز مزایده مصادف با ایام تعطیل باشد روز بعددر  همان ساعت و مکان برگزار خواهد شد

مورد مزایده و بهای آن طبق نظر کارشناس بدین شرح است:

    با سلام و احترام بازگشت به ابلاغیه مورخ 1400/7/20 در خصوص شماره بایگانی پرونده شعبه 977470 موضوع ارزیابی یک خط شماره تلفن 09125436329 تعرفه شده از سوی نمایندگان محترم بانک انصار بستانکار به طرفیت آقای ابوالقاسم انوری بدهکار که منجر به توقیف خط تلفن مزبور گردیده به جهت انجام قرار کارشناسی مبنی بر ارزیابی قیمت روز آن بدین وسیله اعلام می دارد اینجانب عباس رضایی کارشناس رسمی دادگستری بدوا در دفتر آن شعبه محترم حضور یافته پرونده ای مورد مطالعه و بهره برداری قرار داده شد اینک با عنایت به بررسیهای انجام شده و استعلام شفاهی از وضعیت ارزش ریالی خط توسط فروشندگان عمده خط تلفن همراه و رعایت جمیع جهات موثر در قیمت پایه مزایده معدود مورد کارشناسی به مبلغ 69/000/000 ریال معادل شش میلیون و پانصد هزار تومان در این زمان برآورد و اعلام نظر می گردد

دادورزشعبه  1 اجرای احکام مدنی دادگستری کرج – عظیمی

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/23ساعت9الی10